Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Prosinec 2017

1. - 5. prosinec

1. prosince 1847 - se v Ronově nad Doubravkou narodil český malíř Antonín Chittussi. Úspěch mu přináší až odchod do Francie, vystavuje v proslulém pařížském Salónu, a to nejen krajiny francouzské, ale i obrazy z Čech. Doma zůstává spíše cizincem, přesto v jeho vrcholných dílech je cítít dědictví české tradice, zejména díla Kosárkova. To však chápou až jeho následovníci, mladá Slavíčkova generace krajinářů, pro kterou se stávají Chittussiho krajiny v přirozeném denním světle, bez romantického aranžování ukazatelem nové cesty. – Zemřel 1. 5. 1891.
www.libri.cz

1. prosince 1987 - ve francouzském Saint-Paul-de-Vence zemřel afro-americký spisovatel James Arthur Baldwin. Jeho romány a eseje ukazují pocity a postoje černochů v současné Americe a míří proti rasovým předsudkům. – Narodil se 2. 8. 1924.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

1. prosince 1917 - se ve Rtyni v Podkrkonoší narodil český psycholog, představitel oficiální marxistické psychologie, Josef Linhart. V 50. letech byl kritikem tzv. buržoasních směrů v psychologii, později autorem prací, zaštítěných pavlovskou a marxistickou teorií, fakticky však stojících na platformě pozitivizmu a behaviorismu. Zabýval se též problematikou kybernetických modelů a jejich využitím ve společenské praxi. – Zemřel 5. 4. 1992.
Český biografický slovník XX. století

1. prosince 1997 - zemřel v kanadské Ottawě český národně - socialistický publicista a politik Ota Hora. Podnikl řadu zahraničních cest, z nichž vytěžil témata pro své reportáže. Za nacistické okupace byl činný v domácím odboji, po roce 1948 emigroval do USA. – Narodil se 29. 11. 1909.
Český biografický slovník XX. století

3. prosince 1937 - sebevraždou pod koly nákladního vlaku končí v Balatonszárszó život jednoho z nejvýznamnějších lyriků v maďarské literatuře Attily Józsefa. Jeho poezie míří k syntezi marxistických i freudistických prvků, tradičního výrazu i avantgardního experimentu, intelektuální čirosti i temného pudového podvědomí. Byl nekonvenčním, zato působivým vzorem socialistického básníka. – Narodil se 11. 4. 1905.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

Věčně tě zřím zraky krásou zmámenými –
ó mé smutné oči, jež krásu milujete! –
mé oči věrné a slepá mysl s nimi
vždy tebe zří, a kam se hneš v tom světě,
vždy potkáš se tam s mými zraky bláhovými –
s lačnými žebráky, jimž nová bída bič svůj plete:
chudobinec, jenž před soucitem levným chrání,
minou a zas se dají do žebrání.
Attila Josef: Žebrák

4. prosince 1877 - se v Skriveri narodil lotyšský spisovatel, literární vědec a překladatel Andrejs Upíts. Byl hlavním představitelem socialistického realismu a dogmatické marxistické literární kritiky. – Zemřel 17. 11. 1970.
Slovník pobaltských spisovatelů

4. prosince 1897 - se ve Starkoči u Čáslavi narodil český spisovatel, autor dobrodružných a chlapeckých románů Josef Sekera. V sešitových vydáních užíval kolektivního pseudonymu Will Mac Khiboney. Spisovatelem ve svobodném povolání byl od roku 1950. Na sklonku života byl předsedou Českého literárního fondu a aktivně se podílel na ustavení normalizačního SČS. – Zemřel 14. 11. 1972.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

4. prosince 1937 - zemřel v Praze český novinář a představitel živnostenské strany Josef Václav Najman. Spolu s R. Mlčochem vtiskl politickou orientaci Čs. živnostensko-obchodnické straně středostavovské, jejímž byl od roku 1930 až do své smrti předsedou. – Narodil se 20. 4. 1882.
www.libri.cz

4. prosince 1997 - v Praze zemřel český lékař-chirurg Jan Knobloch. Publikoval významné práce z oblasti chirurgických infekcí. Zabýval se také traumatologií, chirurgií plic, břišní a cévní chirurgií, rakovinou prsu, posudkovou problematikou a otázkami postgraduálního vzdělání. – Narodil se 28. 6. 1900.
Český biografický slovník XX. století

5. prosince 1867 - se narodil polský politik a vojevůdce Józef Pilsudski; symbol boje za nezávislost země. V letech 1918–35 byl faktickým vládcem Polska. – Zemřel 12. 5. 1935.
Rok do kapsy

5. prosince 1907 - se v obci Hluszki nedaleko Varšavy narodila polská prozaička Alina Centkiewiczowa. Většinou publikovala společně se svým manželem Czeslawem Jackem Centkiewiczem. V jejich románech, povídkách i cestopisech pro děti, mládež i dospělé se spojují vědecké a historické poznatky s motivy dobrodružnými a cestopisnými. – Zemřela 11. 3. 1993.
Slovník polských spisovatelů

5. prosince 1927 - v Leningradě zemřel ruský básník, prozaik a dramatik konce 19. a počátku 20. století Fjodor Sologub, vlastním jménem Fjodor Kuzmič Tětěrnikov. Byl jedním z pokračovatelů tzv. gogolovské linie ruské literatury, často označován jako autor blízký dekadenci; stal se jednou z významných postav první vlny ruského symbolistického proudu. – Narodil se 17. 2. 1863.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

6. - 10. prosinec

6. prosince 1067 - zemřel v Praze český dvořan a duchovní, později pražský biskup Šebíř (Severus). Zaníceně potíral pohanské zvyky, hluboce zakořeněné nejen mezi prostým lidem, ale i mezi pány a knížaty. S knížetem Břetislavem I. se účastnil tažení do Polska (1039), kde ve Hnězdně vyzdvihli ostatky sv. Vojtěcha, jeho bratra Radima a sv. Pěti bratří. Při této příležitosti měl prý Břetislav, podle Kosmy společně se Šebířem, vydat protipohanské zákony (tzv. Břetislavova dekreta).
www.libri.cz

6. prosince 1857 - se narodil anglický spisovatel polského původu, autor působivých próz ze života námořníků a dobrodruhů Joseph Conrad. – Zemřel 3. 8. 1924.
Rok do kapsy

J. Conrad:
"I ten nejzchytralejší spisovatel vyzradí sebe a svůj mravní názor aspoň v každé třetí větě."
"Marnivost přikazuje paměti páchat nejrůznější kousky."
"Přísně vzato je jen jeden druh knih, který zvětšuje štěstí na zemi: kuchařské knihy."

6. prosince 1914 - v Praze zemřel český jazykovědec Jaromír Bělič. Zabýval se dialektologií a vztahem mezi jazykem a společností. Podílel se na vypracování Slovníku spisovného jazyka českého I – IV, byl spoluautorem Pravidel českého pravopisu a řady učebnic. – Narodil se 24. 3. 1914.
http://home.tiscali.cz/filozofie

7. prosince 1947 - se v Litomyšli narodil český bankéř Jaroslav Klapal, český bankéř; od roku 1999 generální ředitel České živnostenské pojišťovny, předseda správní rady Fondu pojištění vkladů, člen prezídia World Savings- Banks Institute v Bruselu; autor řady studií a statí v odborném tisku.
Český biografický slovník XX. století

8. prosince 1757 - se v obci Dřevohryzy narodil český astronom a kartograf Alois Martin David. Velkou zásluhu má především na zpřesnění měření zeměpisných délek dvou různých stanovišť, kde se snažil vyloučit nezbytný astronomický časový signál, který určoval pro obě vzdálená stanoviště současný okamžik, k čemu použil odpalování náloží na viditelných místech z obou stanovišť. Tak určil délkový rozdíl hvězdáren v Praze a ve Wroclavi, v Praze a Drážďanech. Výsledky své práce publikoval každoročně v Pojednáních Učené společnosti nebo později i samostatně. – Zemřel 22.12.1834.
www.libri.cz

9. prosince 1437 - zemřel císař Zikmund Lucemburský, syn Karla IV. Vynikl jako obratný diplomat, často však jednal podle rčení „účel světí prostředky“ a nedodržoval sliby. Do českých dějin proto vstoupil pod přezdívkou „liška ryšavá“. Na vrcholu své životní dráhy stanul právě na konci života – byl císařem římskoněmeckým a králem uherským a v roce 1436 jej za svého krále uznali též Češi.
Rok do kapsy

9. prosince 1717 - se narodil Joachim Johann Winckelmann, německý historik umění, znalec starověkých kultur, spoluzakladatel moderní archeologie. – Zemřel 8. 6. 1768.
Rok do kapsy

9. prosince 1897 - zemřel v Praze český spisovatel, autor populární historické beletrie a kulturněhistorických studií Josef Svátek. Psal napínavé příběhy z domácích dějin, sympatizující s nekatolíky a kriticky vyhrocené proti rozpínavým intrikánům, kteří útočí na moc panovníka. – Narodil se 24. 2. 1835.
Slovník českých spisovatelů

9. prosince 1937 - se v Prostějově narodil český spisovatel, autor literatury faktu Miloš Hubáček. Ve svých knihách se zaměřuje především na dějiny 2. světové války, zvláště pak na průběh jejích námořních bojů.
Český biografický slovník XX. století

10. prosince 1907 - se v Ratajích narodil český fyzik a pedagog Josef Fuka. Jeden ze zakladatelů didaktiky fyziky v Československu, autor učebnic fyziky pro všechny stupně škol a filmů s fyzikální tématikou metodických příruček. – Zemřel 19. 11. 1992.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. prosinec

11. prosince 1617 - na rozkaz pražského arcibiskupa Jana Lohelia pobořen byl evangelický kostel v městě Hrobě v Krušnohoří. Událost tato, s podobnou ještě, která se stala v Broumově, vedla ke stížnostem protestantské šlechty české a vyhrotila spor, jenž potom vrcholil druhou pražskou defenestrací.
Kalendář historický národa českého

12. prosince 1967 - zemřel ve Slaném český technik Jaroslav Kubeš. Zabýval se elektrochemií, primárními a sekundárními elektrickými články. Významná byla jeho činnost v ČSVTS i Mezinárodní elektrotechnické komisi. – Narodil se 16. 3. 1902.
Český biografický slovník XX. století

13. prosince 1927 - se v Praze narodil český novinář a publicista Stanislav Bártl; autor cestopisů a literatury faktu. V letech 1958-59 se účastnil sovětské výzkumné výpravy do Antarktidy a a v roce 1963 do Arktidy. Polárním tématům věnoval několik svých knih.
Český biografický slovník XX. století

13. prosince 1997 - zemřel francouzský básník, prozaik a esejista Claude Roy, pseudonym Claude Orland. Prošel složitým vývojem od nacionalistické Action Francoise přes příklon ke komunismu za války až k rozchodu s ním v roce 1957. – Narodil se 29. 8. 1915.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

15. prosince 1917 - se v Lounech narodil český architekt Osvald Döbert. Jeho tvorba zahrnuje projekty a realizace bytové a občanské výstavby, umělecko-průmyslové návrhy, divadelní scénografii výstavnictví.
Český biografický slovník XX. století

15. prosince 1897 - zemřel v Paříži francouzský prozaik a dramatik Alphonse Daudet. Po prvních literárních a společenských úspěších se stal tajemníkem významného soudobého politika vévody de Morny, což mu umožnilo plně se věnovat literatuře. Poslední léta života mu ztrpčovala těžká nervová choroba. – Narodil se 13. 5. 1840.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. Daudet:
"Láska udržuje svět v pohybu."
"Lidé stárnou, aniž by dozrávali."
"Drazí přátelé, nepohrdejte nikým. Pohrdáním si pomáhají povýšenci, pozéři, ohyzdové a hlupáci, je to maska, za kterou se skrývá nicotnost, často i darebáctví, zbavuje člověka ducha, soudnosti, dobrotivosti."

15. prosince 1917 - se v Mineheadu narodil anglický spisovatel, autor sci-fi románů, povídek a vědeckopopularizačních prací Arthur Charles Clarke. Hlavním tématem jeho próz je spojení dokonalé techniky s tajemstvím, magií a mýtem, možnost přeměny člověka v "hvězdné dítě", budoucího obyvatele kosmu, a hledání souvislostí mezi minulostí a budoucností.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

A.Ch. Clarke:
"Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede."
"Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat."
"Jediným způsobem, jak zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného."

16. - 20. prosinec

16. prosince 1617 - zemřel v Praze český humanista, kněz, orientalista a překladatel Mikuláš Albert z Kaménka. Překlad Bible kralické, na jejíž krásnou a bohatou češtinu navázalo národní obrození, je a bude hodnocen jako na svou dobu ojedinělé kulturní dílo - a to i v evropském měřítku. Nejpilnějším a zřejmě i nejschopnějším překladatelem byl právě evangelický kněz a první profesor hebrejštiny na pražské universitě Mikuláš Albert z Kaménka. – Narodil se asi v roce 1547.
www.libri.cz

16. prosince 1927 - se v Brooklynu v New Yorku narodil americký spisovatel Warren Adler. Je autorem celkem pětadvaceti románů, z nichž řada byla přeložena do více než dvou desítek jazyků.
přebal knihy „Válka Roseových“

16. prosince 1947 - se v Tasovicích (okres Hodonín) narodila česká básnířka a prozaička Iva Kotrlá. Její básnické sbírky a prózy vycházely od roku 1978 v zahraničí, kde také publikovala časopisecky.
Český biografický slovník XX. století

17. prosince 1787 - se v Libochovicích narodil český učenec a fyziolog Jan Evangelista Purkyně, jeden z největších českých vědců - jeho věhlas byl takový, že prý stačilo napsat adresu Purkyně, Evropa. Všestrannost jeho osobnosti je zřejmá i ze skutečnosti, že stál u založení dodnes vycházejícího přírodovědeckého časopisu Živa, který léta redigoval, stejně jako časopis Krok. Spoluzakládal Sokol, Hlahol, Uměleckou besedu, Spolek českých lékařů a další. – Zemřel 28. 7. 1869.
www.libri.cz

J. E. Purkyně:
"Člověk je vládcem a pánem přírody."
"Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snésti může."

17. prosince 1887 - se v Hrusicích u Prahy narodil český malíř, ilustrátor, divadelní výtvarník a spisovatel Josef Lada. Měl vrozený kreslířský talent, ovlivněný zejména M. Alšem; v návaznosti na jeho dílo vytvořil stylizovaný obraz české vesnice, spojující idealizaci s humorně parodickým akcentem. Stěžejní oblast jeho díla spočívala v ilustraci a vlastní knižní tvorbě. – Zemřel 14. 12. 1957.
Český biografický slovník XX. století

17. prosince 1897 - se v Malmö narodila švédská prozaička Alice Lyttkens. Podstatná část její tvorby je zasazena do historického prostředí Jiné romány se odehrávají v současnosti a tematizují milostné problémy ženy a její postavení ve společnosti. – Zemřela 25. 9. 1991.
Slovník severských spisovatelů

17. prosince 1897 - se v polském městě Plock narodil básník Wladyslaw Broniewski. Byl čelným představitelem proletářské a široce humanisticky orientované moderní polské poezie. Ve svém prostém, přesvědčivém lyrickém projevu spojoval údernost revoluční proletářské písně s tradicí romantickou a folklórní. – Zemřel 10. 2. 1962.
Slovník polských spisovatelů

17. prosince 1907 - v Praze zemřel americký fotograf a filmař českého původu, legenda české a americké avantgardy Alexandr Hackenschmied. Začátkem 30. let experimentoval vedle O. Vávry, Jana Kučery a Čeňka Zahradníčka v oblasti filmu. Stal se vynikajícím dokumentaristou. Za krátký film To be alive (Žít!, 1965) byl vyznamenán prestižním Oscarem. Zemřel v New Yorku 26. 7. 2004 ve věku nedožitých sedmadevadesáti let na mozkovou mrtvici.
www.CoJeCo.cz

17. prosince 1897 - zemřela v Praze česká spisovatelka Sofie Podlipská. Do literárního života vstoupila spolu se svou sestrou K. Světlou roku 1858 v almanachu Máj. Aktivně se účastnila národního života, pracovala v ženských vzdělávacích spolcích a sama založila a řídila spolek Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek. V literárních dílech čerpala ze života bohatých vrstev, dotýkala se postavení ženy ve společnosti anebo se obracela i k historickým tématům. Její práce však trpí neskrývanou výchovností a značně násilnou dějovou stavbou. – Narodila se 15. 5. 1833.
www.libri.cz

17. prosince 1987 - v americkém Mount-Desert Island zemřela francouzská prozaička belgického původu Marguerite Yourcenar, vlastním jménem Marguerite de Cleenewerck de Crayencour, autorka filozoficky zaměřených historických románů. Byla první ženou, která byla zvolena členkou Francouzské akademie věd. – Narodila se 8. 6. 1903.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

M Yourcenar:
"Každé štěstí je mistrovské dílo: sebemenší chybou se znehodnotí, sebemenší nedokonalostí se pokazí, sebemenší malicherností zhloupne."
"Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít."

18. prosince 1947 - se narodil Steven Spielberg, americký filmový režisér a producent, nejúspěšnější představitel Hollywoodu na konci 20. století, tvůrce snímků Čelisti, E.T. mimozemšťan, Jurský park aj.
Rok do kapsy

18. prosince 1957 - se v Praze narodil český herec, hudební skladatel, textař a moderátor Marek Eben. Od roku 1983 je členem Studia Y, kde se uplatňuje i jako hudební skladatel. Patří mezi nejoblíbenější televizní moderátory. Od roku 1978 je vedoucím hudební skupiny bratří Ebenů, kde s ním vystupují jeho bratři David a Petr.
Český biografický slovník XX. století

Stránky čítanky
chci si založit tvými copánky
Spíš než na Temno myslím na lásku
Promiň Jirásku
Stránky fyziky
chci si založit tvými culíky
V spojených nádobách myšlenky nekalé
Promiň Pascale
Stránky chemie
proud tvých vlasů snadno mi zakryje
Vadíš mi ve vzorcích – ztrácejí logiku
Lomonosíku
M. Eben: Andulce z béčka

20. prosince 1917 - zemřel v Praze český básník, prozaik, překladatel, literární kritik a esejista Otakar Theer. Ve svém básnickém díle navazoval na O. Březinu; proti naturalistickému impresionismu stavěl metafyzicky fundovanou lyriku, prodchnutou individualistickým duchem svárem mezi absolutistickým titanismem a intelektuální skepsí a hledající odpovědi na otázku po podstatě a smyslu bytí. – Narodil se 16. 2. 1880.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. prosinec

21. prosince 1917 - se v Kolíně nad Rýnem narodil německý spisovatel Heinrich Böll. Z křesťanskodemokratických pozic účtoval ve svém mnohostranném díle s nacismem, válkou a s negativními jevy společnost. V roce 1972 se stal nositelem Nobelovy ceny za literaturu. – Zemřel 16. 7. 1985.
Slovník spisovatelů německého jazyka

H. Böll:
"Poznal jsem, že válka nikdy neskončí, nikdy, dokud ještě někde bude krvácet rána, kterou ta válka zasadila."

22. prosinec 1897 - se v Praze narodil český matematik Vojtěch Jarník. Pracoval v teorii čísel, matematické analýze, teorii množin a teorii grafů. Jako matematik byl znám a vážen ve světě. Přátelé o něm navíc věděli, že je i velkým milovníkem umění, především komorní hudby, a nadaným houslistou. Během svých letních pobytů v Potštejně založil hudební tradici tohoto lázeňského města. – Zemřel 22. 9. 1970.
Český biografický slovník XX. století

23. prosince 1997 - provedl lékařský tým profesora Pavla Pafka v Praze první transplantaci plic v historii českého lékařství.
Rok do kapsy

24. prosince 1317 - zemřel v Joinville francouzský drobný šlechtic, champagneský senešal Jean de Joinville, kronikář 7. křížové výpravy, vyhlášené sv. Ludvíkem, ke které se veden náboženským zápalem přidal v roce 1245, ve věku dvaceti let.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. prosince 1887 - se ve francouzském městě Crozon narodil divadelní režisér a teoretik Pierre-Louis Jouvet. Při práci s herci byl stoupencem Diderotových myšlenek uvedených v Hereckém paradoxu, úkolem herce podle něj nebylo roli prožívat, ale promýšlet. – Zemřel 16. 8. 1951.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

25. prosince 1927 - se v bulharském Červen Brkat narodil prozaik a překladatel z němčiny Ljubin Dilov. Vedle novel ze současného života píše zvláště vědeckofantastickou prózu.
Slovník balkánských spisovatelů

25. prosince 1927 - se v Berlíně narodil německý spisovatel Gerhard Holtz-Baumert, psal zejména pro dospívající mládež. Byl také teoretikem literatury pro děti a mládež. – Zemřel 17. 10. 2007.
Slovník spisovatelů německého jazyka

25. prosince 1997 - zahynul v Nepálu pod lavinou ruský horolezec Anatólij Bukrejev. Byl jedním z nejpřednějších vysokohorských horolezců. Na jedenáct osmitisícovek několikrát vystoupil bez použití doplňkového kyslíku. Narodil se v Rusku, získal zde i ocenění zasloužilého mistra sportu, později se usadil v Kazachstánu. Za hrdinské jednání na Mount Everestu v roce 1996 se mu od Amerického alpinistického klubu dostalo uznání v podobě pamětní medaile Davida A. Sowlese. V roce 1998 mu prezident Kazachstánu udělil in memoriam medaili Erligi Ušina za příspěvek horolezectví a za osobní odvahu.
www.knihy-columbus.cz/knihy

26. - 31. prosinec

26. prosince 1897 - se narodila nizozemská prozaička Willy Corsari, vlastním jménem Wilhelmina Angela Douwes-Schmidt. Před 2. světovou válkou působila jako úspěšná šansoniérka. – Zemřela 11. 5. 1998.
Slovník severských spisovatelů

26. prosince 1927 - se v Mostě narodil český právník Dušan Hendrych;. autor řady studií i syntetických prací z oboru správního práva a právní vědy, přičemž zvláštní pozornost věnuje organizaci správy.
Český biografický slovník XX. století

26. prosince 1937 - se v Neplachovicích na Opavsku narodil český zoolog a etolog Vítězslav Bičík. Zabývá se studiem chování hmyzu, ptáků a savců, zejména prostorovou orientací obratlovců, agresivním chováním některých ptáků (pěvců), koevolucí kukačky obecné a jejích hostitelů i problematikou čeledi pestřenkovitých.
Český biografický slovník XX. století

26. prosince 1947 - se v Orange narodil francouzský romanopisec; vzděláním sociolog Jean Échenoz. Píše romány připomínající svou zápletkou detektivky s prvky dobrodružného románu. Díky značné dávce ironie a nezaujatosti vypravěče mu jsou připisovány netečnost a minimalismus.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

26. prosince 1957 - se v Českých Budějovicích narodil český letecký akrobat Petr Jirmus. V letech 1984 a 1985 byl Mistrem světa v letecké akrobacii. V 90. letech pilotem letadel vládní letky.
Český biografický slovník XX. století

27. prosince 1877 - se v Bludově na Moravě narodil český malíř a ilustrátor Adolf Kašpar. Byl výborný kreslíř a neúnavný a pečlivý sběratel všech poznatků, které mu umožnily, aby výtvarně dokonale doplňoval soudobou českou realistickou literární tvorbu. Jeho ilustrace nacházíme u nejvýznačnějších jmen - A. Jiráska, J. Nerudy, K. V. Raise, Z. Wintra, F. L. Čelakovského aj. – Zemřel 29. 6. 1934.
www.libri.cz

27. prosince 1877 (8. 1. 1878) - zemřel v Petrohradě roku 1877 ruský básník a žurnalista, jeden z tvůrců ruské realistické tzv. "Naturální" školy; Nikolaj Alexejevič Někrasov. Prošel tvrdou školou žurnalistiky, jež výrazně zapůsobila na další vývoj jeho básnické tvorby, byl tvůrcem ruské syžetové lyriky. – Narodil se 28. 11. (10. 12.) 1821.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

27. prosince 1967 - v Carmel zemřel americký dramatik a romanopisec Martin Flavin. Vrcholu své tvorby dosáhla až v šedesáti letech románem Cesta tmou, za který získal Pulitzerovu cenu. – Narodil se 2. 11. 1883.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

27. prosince 1997 - v Kodani zemřel dánský prozaik Poul Orum. Psal psychologické romány často s kriminální zápletkou, většinou s prostředí dánského venkovského maloměsta. – Narodil se 23. 12. 1919.
Slovník severských spisovatelů

28. prosince 1897 - založili v Paříži Charles a Emile Pathéovi první filmovou společnost na světě. Ta brzy ovládala celý evropský trh s „pohyblivými obrázky“.
Rok do kapsy

28. prosince 1917 - se v alžírském Taourirt-Mimoun narodil prozaik kábulského původu píšící francouzsky Malúd Mammerí. Ve svých románech líčí tradiční prostředí kábulského venkova za 2. světové války a období protifrancouzského osvobozeneckého boje v Alžírsku. – Zemřel 26. 2. 1989.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. prosince 1867 - se v Praze narodil český básník známý také pod pseudonymem Fa Presto, Karel Mašek. V poezii tlumočil drobné úseky z všedního života. Část jeho tvorby, zejména ze studentského prostředí, je často popisná a sentimentální. – Zemřel 13. 10. 1922.
Český biografický slovník XX. století

30. prosince 1877 - se v Přerově narodil český herec, režisér, rozhlasový pracovník a pedagog Jaroslav Hurt. S jeho jménem jsou spojeny především počátky vysílání rozhlasu, v němž začal pracovat už roku 1927. Položil základy rozhlasové činohry, rozhlasové dramaturgie a hereckého rozhlasového projevu. Z mladých, často ještě neznámých herců budoval systematicky rozhlasový činoherní soubor. Byl i učitelem řečnictví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je autorem knihy Řečnictví v teorii a praxi. – Zemřel 15. 4. 1959.
www.libri.cz

31. prosince 1877 - se v Pšovce u Mělníka narodil český básník, prozaik, dramatik, novinář a politik Viktor Dyk. Spolu s P. Bezručem, F. Šrámkem a K. Tomanem patří ke generaci protispolečenských buřičů, která vystoupila na přelomu 19. a 20. století. Jeho dílo zahrnuje snad všechny literární druhy: lyriku i epiku, prózu i dramata. Nejvýznamnější je přitom jeho poezie. – Zemřel 14. 5. 1931.
www.libri.cz

V. Dyk:
"Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přespříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti."

31. prosince 1877 - se v Charkově narodil ukrajinský etnograf, hudebník, skladatel, režisér, spisovatel, literární vědec, publicista, teoretik umění a historik Hnat Chotkevyč, vlastním jménem Hnat Galanda. Základem jeho činnosti byla ukrajinská idea, byl symbolem národního hnutí a lásky k vlasti. – 8. 10. 1938 byl popraven, jeho hrob není znám.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

31. prosince 1877 - ve švýcarském La-Tour-de-Peilz zemřel francouzský realistický malíř Gustave Coubert. Na rozdíl od uznání v zahraničí, zejména v Německu, zůstalo francouzské publikum vůči jeho umění velmi rezervované, ačkoli o jeho schopnostech nemohlo být pochyb. – Narodil se 10. 6. 1819.
Slovník světového malířství

31. prosince 1887 - se ve Zvoli okres Žďár nad Sázavou narodil český generál Silvestr Bláha; za 1. světové války důstojník čs. legií v Rusku a ve Francii, v letech 1920-1925 čs. vojenský atašé ve Francii, v letech 1929-38 přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Byl předním vojenským teoretikem první republiky. – Zemřel 6. 11. 1946.
Český biografický slovník XX. století

31. prosince 1917 - se ve městě Leiria narodil portugalský literární historik a esejista António José Saraiva. K jeho nejvýznamnějším pracím patří třísvazkové "Dějiny kultury v Portugalsku". Věnoval se i všeobecné histografii. – Zemřel 17. 3. 1993.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

31. prosince 1927 - se v Jindřichově Hradci narodila česká spisovatelka a literární teoretička Zdeňka Tichá. Její rozsáhlá vědecká práce vycházela výhradně z historického a teoretického studia starší české literatury, především humanistické a barokní. Stav českého písemnictví daného období a jeho souvislosti s evropskou literaturou i jinými druhy umění sledovala nejčastěji na tvorbě předních českých lyrických básníků. – Zemřela 9. 10. 1984.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945