Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Výpůjční řád hudebního oddělení

Výpůjční doba
úterý:    13.00–16.00 hod.
středa:  13.00–18.00 hod.  
čtvrtek: 10.00–12.00 a 13.00–18.00 hod.

telefon: + 420 417 533 564
e-mail: mediateka@knihovna-teplice.cz

Článek I. Základní ustanovení

1. Využívat služby hudebního oddělení může každý občan starší 15 let, který svůj souhlas s dodržováním Knihovního řádu stvrdí svým podpisem na přihlášce. Čtenářem se stává fyzická osoba na základě předložení občanského průkazu, zaplacením registračního poplatku a podepsáním souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro nutnou evidenci čtenářů. Zástupce právnické osoby doloží navíc písemné pověření.

2. Knihy, hudebniny a gramofonové desky se půjčují na dobu čtyř týdnů.

3. Časopisy a magnetofonové kazety se půjčují na dobu dvou týdnů.

4. CD se půjčují na 1 týden, a to maximálně 3 CD současně. Před uplynutím této výpůjční doby je nutno CD vrátit nebo požádat o prodloužení na další týden, přičemž se prodlužují maximálně o jeden týden. O prodloužení výpůjčky lze zažádat rovněž e-mailem nebo telefonicky. Pokud čtenář nepožádá o prodloužení, bude zařazen do upomínkového řízení. K výši upomínky se připočítává i poplatek z prodlení za každý započatý týden.

5. DVD se půjčují na 1 týden, a to maximálně 1 DVD současně. Před uplynutím této výpůjční doby je nutno DVD vrátit nebo požádat o prodloužení na další týden, přičemž se prodlužují maximálně o jeden týden. O prodloužení výpůjčky lze zažádat rovněž e-mailem nebo telefonicky. Pokud čtenář nepožádá o prodloužení, bude zařazen do upomínkového řízení. K výši upomínky se připočítává i poplatek z prodlení za každý započatý týden.

6. Všechny druhy výpůjček jsou bezplatné.

7. Čtenář je odpovědný za stav vrácených knih, hudebnin, časopisů a nosičů. Je v jeho zájmu zkontrolovat jejich stav ještě před vypůjčením a nahlásit případné poškození. Je jeho povinností hlásit jakékoliv závady při vracení.

8. Čtenář bere na vědomí, že vypůjčené AV dokumenty může přehrávat nebo nahrávat (kopírovat) pouze pro osobní potřebu, v souladu s autorským zákonem. Knihovna tuto službu neposkytuje!

9. K půjčování audionosičů je knihovna oprávněna smlouvou s ochrannými autorskými organizacemi.  Ta stanoví lhůtu 9 měsíců od pořízení nosiče do okamžiku první absenční výpůjčky.

Článek II. Povinnosti čtenáře

1. Nahlásit ztrátu čtenářského průkazu.

2. Oznámit změnu jména a adresy.

3. Vracet vypůjčené předměty ve vymezené lhůtě, případně reagovat na upomínky.

4. Nepoškozovat vypůjčené knihy a média (např. nosiče neuchopovat za datové oblasti, pouze je brát za kraje a po přehrání ukládat do obalů) a nepůjčovat je dalším osobám.

5. Magnetofonové kazety vracet přetočené na zaváděcí pás.

6. Ztracenou knihu, hudebninu, časopis nebo nosič nahradit exemplářem téhož titulu nebo zaplatit cenu plus poplatek za knihovnické zpracování (viz.Ceník). V případě ztráty či poškození knihy může knihovna požadovat též zaplacení fotokopie.

V Teplicích 1. dubna 2006
PhDr. Ivana Slunéčková
ředitelka Regionální knihovny Teplice