Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Prohlášení o přístupnosti

Regionální knihovna Teplice zveřejňuje podle § 8 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Regionální knihovna Teplice je povinným subjektem podle § 3 zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Regionální knihovna Teplice se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Regionální knihovny Teplice, tedy na následující:

Soulad s mezinárodními normami

Podle rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami kromě níže uvedeného obsahu.

  1. U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací, jež mohou být primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
  2. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Regionální knihovna Teplice v souladu s § 4 odst. 7 zákona náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky, a to kontaktováním osoby, jež je uvedena na konkrétní stránce, nebo lze kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9 zákona může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona, který upravuje právo petiční, upravující podání a vyřízení petice, se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Regionální knihovně Teplice, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na stránce "Kontakty", nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10 písm. a) a § 11 zákona Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje Ready2Experience s.r.o. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu servis@r2e.cz.