Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Listopad 2016

1. - 5. listopad

1. listopadu 1776 - se v Třebenicích narodil český šlechtic a rakouský vojevůdce, hrabě Jan Josef Václav Radecký z Radče. Jeho nejslavnější období je spjato s boji v Itálii v letech 1848-49. Revoluční rok 1848 zasáhl i severní Itálii a povstalcům se v březnu podařilo přimět rakouské posádky v Benátsku ke kapitulaci. Maršál Radecký se už za svého života stal vojenskou legendou. Po jeho smrti mu byl v Praze na Malostranském náměstí vztyčen pomník odlitý z ukořistěných děl italského tažení (po roce 1918 byl pomník odstraněn, v současnosti se nachází v lapidáriu Národního muzea). Světoznámý Straussův Radeckého pochod, zkomponovaný na počest velkého vojevůdce, se stal nostalgickou vzpomínkou na dobu starého mocnářství. – Zemřel 5. 1. 1858.
www.libri.cz

1. listopadu 1886 - se ve Vídni narodil rakouský spisovatel a esejista, představitel literární moderny a bojovník proti fašismu Hermann Broch. V letech 1928 až 1932 vznikla Brochova literární prvotina, románová trilogie Die Schlafwandler (Náměsíčníci), pojednávájící o úpadku hodnot v Německu na přelomu 19. a 20. století. Román ve své třetí části obsahuje rozsáhlý Esej o rozpadu hodnot, což bylo nejen téma Náměsíčníků, ale i řady dalších Brochových prací. Brochova filosofie je silně ovlivněna Kantovým dílem. – Zemřel 30. 5. 1951.
http://cs.wikipedia.org

1. listopadu 1926 - se ve Falun narodil švédský prozaik Lars Ardelius, původním povoláním psycholog. Ve svém díle se zabývá hlavně působením prostředí na formování člověka. Mimo jiné je i autorem rozhlasových a televizních her.
Slovník severských spisovatelů

1. listopadu 1926 - se v Berlíně narodil neměcký prozaik Günter de Bruyn. Je brilantním ironizujícím vypravěčem, ve svých románech se dotýká zejména přežívajícího měšťáctví (Buridanův osel, Udělení ceny).
http://encyklopedie.seznam.cz

2. listopadu 1676 - zemřel v Jindřichově Hradci český raně barokní básník, skladatel a varhaník Adam Václav Michna z Otradovic. Pocházel ze staré rodiny vladycké a byl dlouhá léta varhaníkem ve svém rodišti, Jindřichově Hradci, kde měl i dům a obchod s vínem. Úpadek všeho národního života po Bitvě na Bíle hoře a zvláště také pokleslost umění hudebního dotýkaly se bolestně Michny a povzbudily ho k napsání jeho nejslavnějších děl.Roku 1673 také učinil značnější odkaz ve prospěch hudebníků studujících v semináři u sv. Vita. Zemřel někdy na sklonku XVII. stol., ježto připomíná se jeho píseň o sv. Mikuláši, složená r. 1688. – Narodil se někdy kolem roku 1600.
www.spisovatele.cz

2. listopadu 1696 - v den Dušiček Wolf Maxmilián Lamingen, svobodný pán z Albenreuthu při slavnostní hostině, k níž přizváni přemnozí ze šlechty, klesl náhle raněn mrtvicí, když byl prve vzpomněl Kosinova pozvání na soud Boží. Nedočkal se výročního dne popravy Kosinovy, ač pověst položila jeho smrt na 28. listopad.
Kalendář historický národa českého

2. listopadu 1846 - se počalo s prací na železářských hutích na Kladně.
Kalendář historický národa českého

2. listopadu 1906 - se v Milánu narodil italský režisér a scenárista Luchino Visconti, představitel poválečného neorealismu ve filmech Gepard, Smrt v Benátkách, Nevinný, Soumrak bohů aj. – Zemřel 17. 3. 1976.
Rok do kapsy

2. listopadu 1956 - zemřel v Halle českoněmecký publicista Emil Utitz. V roce 1942 byl deportován do Terezína a zde se v roce 1945 dočkal osvobození. V ghettu vedl terezínskou ústřední knihovnu. Středem jeho zájmu byla především estetika - propagoval myšlenku autonomie umění, podle níž jsou umění a estetika ve vzájemném vztahu, avšak nejsou identické. Utitz se dále věnoval charakterologii - vědeckému studiu lidské osobnosti v jejích rozličných projevech - a filosofii člověka a kultury. Kulturu Utitz považuje za lidskou snahu překonat svá vlastní omezení. – Narodil se 27. 5. 1883
www.holocaust.cz

3. listopadu 1946 - japonský císař Hirohito vyhlásil ústavu, a tím zemi změnil v konstituční monarchii po vzoru Velké Británie.
Rok do kapsy

3. listopadu 1926 - se narodil významný český malíř Mikuláš Medek, osobitý představitel českého surrealismu. – Zemřel 23. 8. 1974.
Rok do kapsy

4. listopadu 1936 - se v Praze narodil český herec Jan Tříska. Na přelomu 50. a 60. let na scéně Národního divadla ztělesňoval většinou v inscenacích O. Krejči postavy mladých hrdinů v různorodém repertoáru, kteří v jeho podání byli veskrze současnými lidmi. V roce 1976 se rozhodl s rodinou emigrovat. Usadil se v USA, kde se postupně uplatnil v divadle, televizi i filmu. Při adaptaci na americké poměry mu velmi pomohl J. Voskovec. Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 navázal se svou mateřskou zemí kontakt a příležitostně v Čechách umělecky pracuje.
www.libri.cz

4. listopadu 1956 - obsadila Sovětská armáda hlavní město Maďarska Budapešť, aby zlikvidovala demokratizační hnutí. Odpor proti agresorům se změnil v ozbrojené lidové povstání, které však sovětská armáda krvavě potlačila. Boje v hlavním městě skončily 15. listopadu.
Rok do kapsy

5. listopadu 1966 - zemřela v Chicagu dcera prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, PhDr. Alice G. Masaryková. Náleží ke generaci prvních „minervistek”, je spoluzakl. Sdružení akad. vzděl. žen. Studovala i v Berlíně a v Lipsku, v Americe se zabývala studiem soc.-zdrav. otázek. Působila jako prof. na lyceích v Č. Bud. a v Praze VII. Když Masaryk za války vystoupil v cizině veřejně proti rak.-uh. monarchii, byla zatčena a vězněna ve Vídni (28. říj. 1915-3. čce 1916, kdy pod tlakem am. veř. mínění propuštěna). Věnovala se pak ošetřovatelství a soukr. vyuč. angl., zůstávajíc i dále pod polic. dozorem. Po převratě byla členkou revoluč. Nár. shrom. za slovenský klub; na jaře 1919 jmenována předsedkyní Čsl. Červeného kříže, o jehož vybudování a rozvoj se velmi zasloužila; včlenila jej do mezinár. organisace Červ. křížů a zasedala v Lize mezinár. Červ. křížů. – Narodila se 3. 5. 1879.
http://encyklopedie.seznam.cz/

6. - 10. listopad

6. listopadu 1836 - zemřel v Litoměřicích velký český básník, prozaik a dramatik Karel Hynek Mácha. Nejvýznamnější představitel českého romantismu a zakladatel novodobé české poezie. Žil ve velmi skromných podmínkách, hrál v ochotnickém souboru Kajetánského divadla i v českých představeních Stavovského divadla. Na rozdíl od preromantické literatury, která se elegicky smířlivě a sentimentálně obracela k ideálu dávné minulosti, vyslovil ve své tvorbě s romantickou rozervaností, vycházeje z vlastní životní zkušenosti, rozpor mezi individuální touhou po dosažení absolutního ideálu krásy a svobody a protichůdnou, osudově tragickou skutečností zmaru a smrti. V básnické tvorbě byl zpočátku ovlivněn lidovou poezií a anglickým a německým romantismem. Působily na něj různé formy vlasteneckého hnutí, mj. divadlo, výlety po českých hradech i do vzdálených zemí, revoluce ve Francii a povstání v Polsku, které zformovaly jeho názory na národní a osobní svobodu. V tomto období hledání vytvořil umělecký jazyk a styl, kterým proměnil svou tvorbu v osobní zpověď. Vyplývají z ní nejistoty a pochybnosti, kladl si otázky po smyslu života, jeho vzniku a promítal své sny. Tím vybočil z dosavadního obrozenského kulturního programu. Současně pracoval na literárních projektech (prózách a dramatech), které však většinou nestihl dokončit a v nichž již v duchu romantické poetiky zanikala hranice mezi lyrikou a epikou. Miloval přírodu, umění a svojí přítelkyni Eleonoru Šomkovou, matku jeho předčasně zesnulého syna. Krátce před svatbou s ní, jen deset dní před svými šestadvacátými narozeninami, zemřel poté, co v Litoměřicích hasil požár - pohřeb jeho ostatků na Vyšehradě v květnu 1939 se stal národní manifestací. Máchovu osobnost nejlépe přibližuje jeho intimní deník. – Narodil se 16. 11. 1810.
www.skolavpohode.cz

Hoj, byla noc! Zelené světlo lůny
padalo promykem v zlaté hvězdiček strůny;
a tichou hudbu tu zpívaje vítr vál.
I stál jsem zšílenec na osamělé hoře,
pode mnou rovina, zelené jako moře,
a já jsem zšílenec nad tímto mořem stál.
I bil jsem v horu tu, i znělo mé volání:
„Hoj, otče, otče můj! Neslyšíš matky lkání?
Hoj, já zšílenec, proč vchod se neotvírá?"
I bil jsem v horu též! Půlnoční přešel čas!
Ta hora? - Bláník je - a nad ní pláče hlas:
„Můj otec neslyší - a matka mi umírá!"
K. H. Mácha: Hoj, byla noc

6. listopadu 1976 - zemřel v Praze český spisovatel a dramatik, autor pohádek a literatury pro děti a mládež, dobrodružných klukovských příběhů a pohádek pro dospělé, Václav Čtvrtek. Do roku 1948 se živil jako účetní úředník, v letech 1949-59 pak byl redaktorem Československého rozhlasu. – Narodil se 4. 4. 1911.
www.skolavpohode.cz

7. listopadu 1986 - zemřel v Paříži ostravský rodák, československý komunistický politický činitel, diplomat a publicista Artur London. Po převzetí moci komunisty v roce 1948 se stal v roce 1949 náměstkem ministra zahraničních věcí ČSR. V roce 1951 byl zatčen a uvězněn. Nejprve měl být patrně hlavním obviněným nějaké protistátní skupiny, ale později se stal spoluobviněným v procesu s Rudolfem Slánským (září 1952, 11 rozsudků smrti). Byl vyšetřován například i „referentem“ Doubkem. Nebyl ale popraven a v roce 1955 byl propuštěn a v roce 1956 rehabilitován. V roce 1963 odešel do Francie, kde podle svých zážitků sepsal knihu L‘Aveu (Doznání).
http://cs.wikipedia.org

8. listopadu 1656 - se narodil anglický astronom Edmund Halley. Vytvořil první geomagnetické mapy a vynalezl metodu izobar. – Zemřel 25. 1. 1742.
Rok do kapsy

8. listopadu 1916 - se narodil německý spisovatel, výtvarník a filmový režisér Peter Weiss. Od roku 1918 měl i československé občanství . V roce 1934 odešel z Německa do Londýna, kde kde studoval na Polytechnic School of Photography, v letech 1936 – 1938 žil v Praze, kde studoval výtvarné umění. Od roku 1939 žil ve Švédsku. – Zemřel 10. 5. 1982.
www.reflex.cz

11. - 15. listopad

11. listopadu 1936 - zemřela v Přerově česká spisovatelka Amélie Vrbová, známá pod pseudonymem Jiří Sumín. Její tvorba je věnována především hanáckému venkovu; objevují se feministické rysy. – Narodila se 9. 10. 1863.
Kalendář historický národa českého

12. listopadu 1866 - se narodil významný český sochař, autor monumentálního pomníku F. Palackého v Praze a průčelí muzea v Hradci Králové Stanislav Sucharda. – Zemřel 5. 5. 1916.
Rok do kapsy

13. listopadu 1876 - se v Nové Pace narodil český právník Karel Vladimír Frypés. Na počátku 20. století byl soudcem u teplického okresního soudu, kde se zasazoval o spravedlivé soudní vypořádání občanů české národnosti a byl za to perzekvován. Po l. světové válce se stal předsedou teplického soudu. Proslul mimo jiné také jako výborný překladatel ruských autorů. – Zemřel 18. 1. 1929 v Teplicích.
www.knihovna-teplice.cz (databáze osobností)

14. listopadu 1556 (Masarykův slovník naučný uvádí rok 1561) - zemřel v Římě italský spisovatel humanista Giovanni della Casa. Patřil k největším latinistům 16. století. Nejlepší z jeho básní jsou jeho elegantní verše latinské. – Narodil se 28. 6. 1503 ve Florencii.
Ottův slovník naučný sv. 5

14. listopadu 1716 - zemřel v Hannoveru německý filosof, historik, právník, vědec, diplomat a matematik Gottfried Wilhelm Leibniz. Do Hannoveru přišel v roce 1676 jako vévodský knihovník a dvorní rádce. V roce 1700 byla z jeho podnětu založena Berlínská Akademie věd. Navázal rovněž kontakt s ruským carem Petrem Velikým, kterému přednesl dalekosáhlé plány na podporu věd a na kulturní výměnu mezi národy. Leibniz byl racionalista; říkal, že lidské vědomí nesouvisí s vnějším světem – nesouvisí tedy se smyslovým poznáním, ale je uzavřeno jen v našem nitru a není ovlivněno smyslovým poznáním. – Narodil se 1. 6. 1646.
http://cs.wikipedia.org

15. listopadu 1816 - zemřel v Milčíně český písmák Jan František Vavák, zámožný sedlák, písmák a rychtář v Milčicích na Poděbradsku. Byl člověk velmi všestranný, pilný a dovedný. Rozuměl stavařině, vyznal se v zeměměřictví a zajímal se o přírodní vědy, dovedl léčit dobytek, vyráběl hospodářské nástroje a zaváděl nové způsoby práce na poli i při pěstování ovoce a včel. Osvojil si pozoruhodnou znalost české historie a byl horoucím vlastencem. Udržoval styky s představiteli vlasteneckého života v Praze, po jejich vzoru vydával spisky k aktuálním politickým otázkám i problémům zemědělské výroby a skládal příležitostné básně. Požíval velké vážnosti nejen v Milčicích a okolí, ale stal se osobností známou po celé zemi. – Narodil se někdy v roce 1741.
www.libri.cz

15. listopadu 1916 - zemřel ve švýcarském Vevey polský prozaik, dramatik a publicista Henryk Sienkiewicz, autor historických a dobrodružných románů, knih pro mládež, sociálně-kritických povídek i cestopisných črt. Popsal boj za polskou nezávislost a pronásledování prvotních křes»anů krutým římským císařem Neronem (37-68). Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1905. – Narodil se 5. 5. 1846.
www.skolavpohode.cz

16. - 20. listopad

16. listopadu 1916 - zemřel v Praze český malíř František Ženíšek. Je příslušníkem první generace Národního divadla a zde také můžeme nalézt jeho stěžejní díla. Spolu s M. Alšem zvítězil v soutěži na výzdobu foyer, tehdejší porota mu dokonce při konečném ztvárnění cyklu Vlast dala přednost. Okna karlínského chrámu, lunety v Národním muzeu, desítky portrétů a působení na Akademii dokreslují obraz úspěšného umělce své doby. – Narodil se 25. 5. 1849.
www.libri.cz

16. listopadu 1926 - zemřel ve Vídni český malíř, grafik a vynálezce Karel Václav Klíč. Jeho vynález k přenášení obrázků mechanickým způsobem „klíčotypie“ znamenal podstatné zdokonalení heliogravury. – Narodil se 31. 5. 1841.
Kalendář historický národa českého

16. listopadu 1936 - se narodil španělský tanečník a choreograf, obnovitel tradičních španělských tanců v novém pojetí Antonio Gades. Byl hlavním tanečníkem ve filmu Carlose Saury Carmen.
Rok do kapsy

17. listopadu 1906 - se narodil japonský podnikatel, zakladatel firmy na výrobu motorek Soichiro Honda. – Zemřel 5. 8. 1991.
Rok do kapsy

17. listopadu 1926 - se v Brně narodila česká herečka Vlasta Chramostová. Po studiích na brněnské konzervatoři hrála odešla na počátku 50. let do Prahy. Hrála v VD a v letech 1970-2 v DZB. Od 70. let jí byla znemožněna veřejná umělecká činnost. Angažovala se v disentu a teprve od r. 1990 stala členkou ND. Ve filmu začínala ještě jako brněnská herečka (Past) a výrazně se uplatnila v rolích dramatických i komediálních (Bílá paní aj.).
www.fdb.cz

18. listopadu 1786 - se narodil německý skladatel, dirigent, klavírista a hudební spisovatel Carl Maria von Weber. Představitel raného romantizmu Nejvýznamnější jsou jeho díla operní; z raných děi například Silvana a Abu Hassan, tři vrcholné Čarostřelec (první německá národní opera s lidovými hrdiny a názvuky lidové hudby), Euryantha, Oberon. Z dalších děl: instrumentální koncerty (dva klavírní, dva klarinetové), klavírní skladby (sonáty, populární Vyzvání k tanci, Koncertní kus f moll pro klavír a orchestr ), vlastenecké mužské sbory (Lyra) a německý círk. a jiná hudba. – Zemřel 5. 6. 1826.
www.encyklopedie.seznam.cz

18. listopadu 1906 - se v Mnichově narodil německý protifašistický prozaik, dramatik, esejista, publicista a divadelní kritik, nejstarší ze tří synů spisovatele Thomase Manna, Klaus Mann. Jeho díla se pohybují mezi satirou a dokumentárností, názorově se od anarchismu a provokující erotiky vyvinul k demokratickému smýšlení a racionalismu. Psal též anglicky. Beznaděj poválečného vývoje jej nakonec dohnala k sebevraždě ve francouzském Cannes. – Zemřel 21. 5. 1949.
www.skolavpohode.cz

19. listopadu 1966 - zemřela v Praze česká herečka Terezie Brzková. Hrála mimo jiné ve společnosti svého druhého manžela ředitele Václava Zejferta, v Národním divadle (1914-19) a poté po dvě delší období působila v Městském divadle v Plzni. Její kariéra vyvrcholila rolemi matek a babiček. V roce 1938 ztělesnila v Plzni titulní roli v dramatizaci románu Boženy Němcové Babička. Na základě ohlasu jejího výkonu přišla nabídka zahrát stejnou roli ve filmovém přepisu Babičky režiséra Františka Čápa. T. Brzková ztělesnila krásnou, laskavou, moudrou a dobrou ženu, plně odpovídající předloze Boženy Němcové, a vytvořila nesporně jednu z největších ženských postav v celé historii českého filmu. – Narodila se 11. 1. 1875.
www.libri.cz

20. listopadu 1896 - se v Novém Sedle u Lokte narodil český sklář Otto Pichl. Po čase se celá rodina přestěhovala do Hostomic nad Bílinou, kde Otto začal pracovat v místní sklárně. V první světové válce sloužil v hodnosti četaře v rakousko -uherské armádě a účastnil se bojů v Rusku a Itálii. Po válce se vrátil do sklárny. Odtud však byl po stávce propuštěn, přestěhoval se do nedalekých Ledvic, kde pracoval jako horník. Ve třicátých letech organizuje v sídle německé sociální demokracie v Duchcově tzv. RW (Rote Wehr). Po mnichovské dohodě odchází O. Pichl do vnitrozemí, kde pracuje při stavbách cest. V roce 1939 odchází do emigrace v Dánsku, později se přes Švédsko dostává do Anglie. Vstoupil do armády a v noci mezi 3. - 4. květnem 1944 seskočil v blízkosti Ústí nad Labem (byl jedním z nejstarších parašutistů). Po výsadku měl bohužel smůlu a před zatčením gestapem volil raději sebevraždu - použil ampulku s jedem.
www.knihovna-teplice.cz ( databáze osobností)

20. listopadu 1966 - zemřel v Praze profesor pozemního stavitelství na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství a fakultě architektury a pozemního stavitelství Vojtěch Krch. – Narodil se 23. 7. 1892.
http://web.cvut.cz

21. - 25. listopad

21. listopadu 1856 - se narodil český cvičitel a kreslíř František Kožíšek, po Tyršovi druhý náčelník Sokola pražského. Po 40 let vedl Tyršův tělocvičný ústav a roku 1882 na Tyršův příkaz navrhl prostná cvičení pro I. slet všesokolský. – Zemřel 21. 6. 1930.
Kalendář historický národa českého

21. listopadu 1916 - zemřel ve Vídni František Josef I., císař rakouský, král uherský a nekorunovaný král český. – Narodil se 18. 8. 1830.
Kalendář historický národa českého

22. listopadu 1856 - zemřel v Praze český právník a spisovatel Antonín Strobach. Psal do všech českých časopisů a spolu s jinými překládal řád obecný a konkursní řád soudní, mimo to vydal několik odborných spisů právnických a hospodářských. V roce 1848 se stal setníkem Národní obrany a 9. dubna téhož roku byl zvolen purkmistrem, ale již 15. května resignoval. Zvolen do českého němu, vyslán na sněm říšský do Vídně a zúčastnil se činně sněmu kroměřížského, na němž stál v čele české delegace. – Narodil se 3. 6. 1814.
Kalendář historický národa českého

22. listopadu 1916 - spáchal v Kalifornii v Glen Ellenu sebevraždu předávkováním morfiem americký spisovatel, v civilním životě lovec tuleňů, zlatokop a člen pobřežní hlídky, Jack London. Proslavil se mnoha naturalistickými povídkami a romány z aljašské přírody a podobně drsných prostředí lidské civilizace. Procestoval celé Spojené státy, jednou byl uvězněn pro potulku. Vstoupil do socialistické strany a pracoval v odborovém hnutí. Kritizoval individualismus. Postupem času se zhoršoval jeho zdravotní stav, navíc propadl alkoholu a dluhům. – Narodil se 12. 1. 1876.
www.skolavpohode.cz

23. listopadu 1786 - se v Praze narodil český malíř a kreslíř František Tkadlík, jeden z hlavních představitelů portrétního umění první poloviny 19. století v Čechách. Jeho nejoddanějším žákem a pokračovatelem byl J. Mánes. – Zemřel 16. 1. 1840.
www.libri.cz

23. listopadu 1896 - se narodil Klement Gottwald, komunistický politik, který se neslavně zapsal do dějin našeho státu jako první dělnický prezident a z Československa vytvořil totalitní stát stalinského ražení. – Zemřel 14. 3. 1953.
Rok do kapsy

23. listopadu 1906 - se v Jogeva narodila estonská básnířka a prozaička Betti Alverová. Ve třicátých letech se ve své tvorbě rozhodla pro poezii, která se stala její doménou. Česky vyšel v roce 1981 výbor z její poezie pod názvem „Hrom je můj bratr“. – Zemřela 19. 6. 1989.
Slovník pobaltských spisovatelů

23. listopadu 1936 - se v Arule narodil estonský básník prozaik a překladatel Mats Traat. Nejvýznamnější část jeho díla představuje próza. Ve své bohaté překladatelské činnosti se věnoval i překladům J. Wolkera.
Slovník pobaltských spisovatelů

23. listopadu 1976 - zemřel francouzský romanopisec, teoretik umění, editor, dobrodruh a politik, bojovník proti fašismu, André Georges Malraux. Autor filosofických esejů i exotických románů. V roce 1922 odešel se svou ženou do Kambodži, kde však byl zatčen a tři roky vězněn. Po svém propuštění působil v jihovietnamském Saigonu, později v Indočíně a v Číně, bojoval ve španělské občanské válce. Účastnil se archeologických výzkumů v Íránu a v Afghánistánu. V letech 1958-69 byl ministrem kultury ve vládě Charlese de Gaulla (1890-1970). V románovém i kritickém díle hledal skrze umění prostředek boje proti mravní zkáze a vábení smrti. Pod vlivem druhé světové války nalézal únik z absurdity a prázdnoty světa v revoluci a bratrství lidí. – Narodil se 3. 11. 1901.
www.skolavphode.cz

24. listopadu 1826 - se narodil italský spisovatel Carlo Collodi, vlastním jménem Carlo Lorenziny, autor klasické dětské knížky Pinocchiova dobrodružství. – Zemřel 26. 10. 1890.
Rok do kapsy

24. listopadu 1926 - se v Hindenburgu narodil spisovatel Werner Heiduczek. Řadí se k autorům bývalé NDR (mimo jiné také literatury pro děti a mládež), který získal statut spisovatele, stojícího v centru veřejného dění. Především jeho román Tod am Meer z roku 1977 se stal kultem. Během večera přečetl dvě kapitoly ze svého dětství a mládí, stráveného ve Slezsku. Projevil se jako skvělý vypravěč, který nechce čtenáře poučovat o dějinách, ale vypráví své příběhy, což je i přes spisovatelův vysoký věk stále jeho největším uměním.
http://www.pef.zcu.cz

25. listopadu 1956 - zemřel v Moskvě ukrajinský spisovatel, scénárista a režisér Olexandr Petrovyč Dovženko. Klasik sovětské a světové kinematografie. Ve filmu Země spojil lyrický obraz vesnice s revolučním patosem, vytvořil svébytný novodobý mýtus vyprávěný obrazem a filmovou montáží. Tyto postupy uplatnil i v dalších filmech (Zvenyhora, Arzenál, Ivan, Ščors, Život v květech). Během 2. světové války napsal scénáře (Ukrajina v ohni, Pověst plamenných let), které ovlivnily moderní sovětský film 70. let. Autor několika dramat, dvou sbírek válečných povídek a autobiografické novely Začarovaná Desna. – Narodil se 12. 9. 1894.
http://www.maturita.cz

26. - 30. listopad

26. listopadu 1926 - zemřela v Praze česká básnířka, prozaička, novinářka, literární kritička, libretistka a překladatelka Eliška Krásnohorská. Autorka libret ke slavným operám Bedřicha Smetany (1824-1884) a Zdeňka Fibicha (1850-1900). Byla průkopnicí ženského hnutí, pracovala v redakci Ženských listů (1875-1911) a podílela se na otevření prvního českého dívčího gymnázia Minerva v roce 1890. Vystupovala proti lumírovské kosmopolitní poezii. Přispívala do časopisů Lumír (1863-74), Osvěta (1871-1921) a Český svět (1915-24). V roce 1922 jí byl udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy. Trvalou hodnotu mají nejen sbírky vlastenecké a intimní lyriky, ale i její memoáry. – Narodila se 18. 11. 1847.
www.skolavpohode.cz

27. listopadu 1796 - se v Malé Popence na Šumavě narodil český obrozenec, spisovatel, pedagog a slovníkář Josef Franta-Šumavský. Ve 40. letech patřil k hlavním organizátorům vlasteneckého života. Jak napsal E. Bass, byl "při všem, co se dělo pro národ", "všude vítán, všude milován" pro svoji horlivost, nadšení a "oddané věrně sloužící a všem pomáhající srdce". V revolučním roce 1848 byl členem Národního výboru, členem výboru Slovanské Lípy, účastníkem Slovanského sjezdu aj. Svými názory patřil spíše k radikálům a v době červnového povstání bojoval na pražských barikádách. – Zemřel 22. 12. 1857.
www.libri.cz

27. listopadu 1876 - se narodil rakouský inženýr, vynálezce vodní turbíny Viktor Kaplan. Vycházel nejen z teoretické přípravy, ale experimentoval, prováděl stovky pokusů, aby vystihl nejvhodnější parametry klasických Francisových turbín. Od roku 1912 uplatňuje mnoho patentů, musí však svádět urputný boj s odpůrci, podnikateli a zahraničními konkurenčními firmami. Nekonečné spory jej duševně tak vyčerpaly, že se zhroutil. Ale v té době má u nás už řadu spolupracovníků a příznivců, kteří se nekompromisně postaví za něj a jeho dílo. Roku 1925 se Kaplanovi dostává plné satisfakce, když je spuštěna turbína jeho konstrukce ve velkoelektrárně Lilla Edet ve Švédsku. – Zemřel 23. 8. 1934.
www.libri.cz

27. listopadu 1936 - zemřel v Brně českoněmecký historik Berthold Bretholz. Ve své práci navazoval na českoněmeckého historika Adolfa Bachmanna a zastával názor o nepřetržitosti germánského (markomanského) osídlení Čech i po příchodu Slovanů a o trvalém českoněmeckém charakteru českých zemí. S tím polemizovali čeští historici (například J. Pekař a J. Šusta), ale nesouhlas vyslovili i někteří historici českoněmečtí, například znalec středoevropské kolonizace Wilhelm Wostry. Jiní tuto teorii přijímali a rozvíjeli. – Narodil se 9. 7. 1862.
www.libri.cz

28. listopadu 1866 - se v Praze narodila česká herečka Hana Kvapilová. Profesionálně začala hrát u P. Švandy ze Semčic, už tady jako partnerka E. Vojana, s nímž pak po léta sdílela podobné umělecké osudy. Roku 1888 byla angažována do Národního divadla, ale čekaly ji jen malé role. Za Šubrtovy éry byla podceňována stejně jako Vojan, ten dokonce jen díky úspěchu v roli Francka v Maryši unikl propuštění. Roku 1894 získala Kubešová životního druha v básníku Jaroslavu Kvapilovi a s ním i jméno, které tak proslavila. – Zemřela 8. 4. 1907.
www.libri.cz

28. listopadu 1906 - se v Praze narodil český prozaik, fejetonista a scénárista Jaroslav Žák. Byl středoškolským profesorem v Čechách i na Slovensku, nejdéle na gymnáziu v Jaroměři. V roce 1946 opustil školství, přestěhoval se do Prahy a působil u filmu. Po únoru 1948 nesměl publikovat, a tak alespoň překládal pod jinými jmény. Je autorem humoristicky a satiricky laděných příběhů z prostředí trampského, školního a sportovního. Některé prózy napsal společně s malířem Vlastimilem Radou (1895-1962), jiné byly zfilmovány. - Zemřel 29. 8. 1960.
www.skolavpohode.cz

28. listopadu 1906 - se v Sankt-Petěrburgu narodil ruský literární vědec Dmitrij Sergejevič Lichačov, autor medievalistických a textologických prací a historik ruské kultury (Člověk v literatuře staré Rusi, Poetika staroruské literatury, aj.). - Zemřel 30. 9. 1999.
http://vsechno.kvalitne.cz

29. listopadu 1836 - se v Hautefortu narodil francouzský prozaik Eugéne Le Roy. Zúčastnil se tažení v Alžírsku a Itálii, poté byl až do smrti daňovým úředníkem ve svém rodném kraji Périgord, jehož obyvatelům věnoval celé románové dílo prodchnuté láskou k domovu i bojovným republikánstvím. – Zemřel 6. 5. 1907.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. listopadu 1966 - umírá v Praze teplický rodák, malíř Gustav Sýkora. Byl žákem profesora Hynaise na pražském AVU. V letech 1922 – 1929 žil v Argentině, kde i vystavoval a odkud si přivezl řadu exotických námětů. Později žil a pracoval v Praze. Účastnil se zde pravidelných výstav a přehlídek. – Narodil se 10. 12. 1889.
www.knihovna-teplice.cz (databáze osobností)

29. listopadu 1986 - zemřel v Praze český kronikář, historik, vypravěč a spisovatel Alois Jilemnický. Byl středoškolským profesorem a velkým znalcem sochařské výzdoby kraje. Celý život zasvětil rodnému kraji. – Narodil se 28. 5. 1910.
http://knihovna.jicin.cz

30. listopadu 1976 - zemřel v Praze český herec, režisér a ředitel divadla Otomar Korbelář. Na jevišti vytvářel postavy vyžadující mužný zjev a pevný hlas. I ve filmu byl od roku 1931 představitelem hrdinských milovníků a sympatických mužů chlapského typu. Jako dlouholetý člen KSČ stál v 70. letech u zrodu normalizačního Svazu dramatických umění. – Narodil se 3. 11. 1899.
www.libri.cz

30. listopadu 1966-  zemřel v Praze český houslista, rodák ze Želének u Duchcova, Ivan Kawaciuk, vlastním jménem Antonín Kawaciuk. Vystudoval gymnázium a konzervatoř a po studiích se vydal na dráhu sólového houslisty. Se svými koncerty procestoval řadu míst v Evropě i Asii. – Narodil se 19. 4. 1913.
P.Koukal: Houslový virtuos Ivan Kawaciuk, Duchcovské noviny roč. 12. č. 11/2006, s. 14