Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Půjčovní doba o prázdninách:
[ 30. 5. 2016 ]

Dětské odd.:

ÚT  10 - 12   13 - 17 hod.

ČT  10 - 12   13 - 17 hod.


Mediatéka:

ST                13 - 18 hod.

ČT  10 - 12  13 - 18 hod.


Půjčovní doba platí
v období od 1.7. do 31. 8. 2016.


Ostatní oddělení
a pobočky zůstávají beze změny.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

Červen 20161. června - roku 1866 se ve Vtelně narodil horník, politický a odborový pracovník František Riegl. Pracoval jako horník na Teplicku a aktivně se účastnil práce hornických a dělnických spolků v celém okolí. V roce 1906 odjel na Ostravsko, kde rovněž pracoval v hornických odborových organizacích. – Zemřel 1. 3. 1919.

www.knihovna-teplice.cz /databáze autorit/


1. června - v roce 1926 se narodila americká filmová herečka Marylin Monroe, vlastním jménem Norma Jean Mortensonová. – Zemřela 5. 8. 1962.

Rok do kapsy


2. června - roku 1886 zemřel ruský spisovatel a dramatik Alexandr Nikolajevič Ostrovskij. S důvěrnou znalostí faktografie a reálií a vášnivou zaujatostí pro přesnost a věrohodnost charakteristiky postav i prostředí velice brzy začal sahat k námětům tragickým. Dílo Bouře je dokonce jakýmsi prototypem naturalismu. Za lyrické komedie, kdy pod pojmem lyrický se rozumí psychologická charakteristika postav, považujeme hry Talenty a ctitelé nebo Viníci bez viny. – Narodil se 31. 3. 1823.

www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy


3. června - roku 1926 se v New Yorku v New Jersey narodil americký básník Allen Ginsberg, charismatická osobnost generace beatniků a avantgardní kultury 20. století. – Zemřel 7. 2. 1862.

Rok do kapsy

Už dávno nejsem mladý
a nezbývá mi příliš
věcí, na které se mohu těšit.
Je štěstí být svobodný a psát
o autech a válkách, či érách, pravdivě,
vyhazovat staré kravaty
a nepadnoucí kalhoty.

A.Ginsberg: Proroctví


4. června - roku 1566 zemřel v Praze český humanista a básník Matouš Kolín (původně Kalina) z Chotěřiny, v latině Matheus Collinus a Choterina. Napsal řadu prozaických, básnických i naučných děl (převážně latinsky), z nichž však většina nebyla v jeho době vytištěna, a tak se dochovaly z jeho tvorby pouze fragmenty, například: Harmoniae univocae (Jednohlasé písně, 1555), Farragines (Smíšené básně, 1561), pedagogický spis o výchově Elementarius libellus in lingua Latina et Boemica pro novellis scholasticis (Knížka začátkův v jazyce latinském a českém pro nové žáčky, 1550, 1557) a také přehled českých církevních dějin Vera narratio de statu religionis in bohemica gente. – Narodil se někdy kolem roku 1516.

www.libri.cz


7. června - v roce 1876 se narodil dánský polárník, vůdce mnoha arktických expedic Knud Rasmussen. – Zemřel 21. 12. 1933.

Rok do kapsy


7. června - roku 1936 zemřel v Lázních Běloves český lékař, bakteriolog a sériolog, organizátor iniciativ v boji proti tuberkulóze. Ivan Honl. V dějinách evropské medicíny proslul jako jeden ze zakladatelů a průkopníků výzkumu antibiotických látek. Koncem 90. let totiž izoloval látku, kterou produkuje Bacterium pyocyaneum (dnes zvané Pseudomonas aeruginosa) a jež má vzhledem k ostatním bakteriím význam bakteriolyzimů. – Narodil se 23. 4. 1866.

www.libri.cz


8. června - roku 1876 se narodila francouzská romantická spisovatelka George Sandová, vlastním jménem Aurore Dupin, provdaná baronka Dudevant. Proslula nejen svou tvorbou, ale především svými názory a nekonvenčním chováním. Snad nejproslulejší avantýrou této pozoruhodné ženy byl její vztah s polským romantickým skladatelem Fryderykem Chopinem. Stala se jednou z prvních známých představitelek ženského emancipačního hnutí, přívrženkyní utopického socialismu a boje za sociální spravedlnost. Napsala přes sto svazků románů, její korespondence je ještě obsáhlejší a byla ve třicátých letech tohoto století shrnuta do více než dvou set svazků! Kromě toho byla také žurnalistkou, psala divadelní hry, uveřejňovala výzvy, vytvářela politické plakáty atd. – Narodila se 1. 7. 1804.

www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy


8. června - roku 1916 se narodil britský fyzik a biochemik Francis Crick, který společně s J. Watsonem objevil strukturu molekuly DNA, a tím otevřel cestu ke genovému inženýrství.

Rok do kapsy


9. června - roku 1916 se ve Worklecy narodil lužickosrbský prozaik, publicista, lyrik, dramatik a překladatel Jurij Brězan. K jeho nejlepším románům patří Krabat, v němž vytvořil epopej lužicko-srbského národa, která přerůstá v podobenství o dějinách národů a je jakousi moderní faustiádou. – Zemřel 12. 3. 2006.

Slovník spisovatelů německého jazyka


10. června - roku 1376 byl patnáctiletý syn Karla IV. Václav (budoucí Václav IV.) zvolen římskoněmeckým králem. Byl to další z politických triumfálních úspěchů Karlovy politiky – rod Lucemburků měl i pro další desetiletí zajištěnu vládu nad říší.

Rok do kapsy


10. června - roku 1866 se v Jindřichově Hradci narodil český archivář a historik Josef Salaba. Po historickém studiu na Karlově universitě vstoupil do služeb Schwarzenberských archivů, zejména v Třeboni a věnoval se dějinám Vítkoviců a někdejšího jejich panství, tedy i celých jižních Čech. Publikoval četné práce o klášteře ve Vyšším Brodě, o V. Březanovi, rodišti Husově a podobných námětech. - Zemřel v roce 1945.

www.libri.cz


11. června - roku 1906 zemřel český filologa folklorista, organizátor vědeckého, pedagogického a kulturního života na Moravě František Bartoš. Své folkloristické poznatky pak publikoval například v Časopise Matice moravské, Listech filologických a pedagogických, Osvětě. Vydal celou řadu monografií: Anthologie z národních písní (1874), Dialektologie (1886) atd., dva rozsáhlé soubory moravských lidových písní, učebnice pro školy a mnoho dalších spisů. Řadu svých děl psal pod pseudonymy František Zapletal a Jan Vesnický. – Narodil se 16. 3. 1837.

www.libri.cz


12. června - roku 1896 se v Kutné Hoře narodil český malíř, sochař a architekt Zdeněk Pešánek. V sochařství patřil mezi evropské průkopníky abstraktní geometrické konstrukce, předjímající takzvané konstruktivní a kinetické tendence již ve 20. letech. Prosazoval světlo jako hlavní výtvarný prostředek, roku 1922 zkonstruoval první takzvaný barevný klavír, druhý zdokonalený (1925) již využíval i kinetického principu. Jeho experimenty, které rozděloval na prostorové a na plošné, jej rovněž přivedly k filmu, kde v letech 1928-29 vytvořil s režisérem O. Vávrou krátký kinetický film Světlo proniká tmou, ale i k barevnému osvětlení ploch a ke světelné reklamě. Své teoretické úvahy s řadou praktických připomínek shrnul v publikaci Kinetismus (1941). – Zemřel 21. 11. 1965.

www.libri.cz


12. června - roku 1946 zemřel v Praze český básník Karel Toman, vlastním jménem Antonín Bernášek, který zastupuje v generaci básníků vstupujících do literatury na přelomu 19. a 20. století typ čistého lyrika. – Narodil se 25. 2. 1877.

www.libri.cz

Mým snem jsi prošla, jako zjevení
alejí tmavou v půlnoci jde tiše.
A skoupý vínek černé zeleni,
jenž celovat chtěl čelo tvé i vlas,
již vadne, chřadne, hořkou vůní dýše.
A neznám ani jméno tvé. Tvůj hlas
a rytmus kroků v mojich smyslech dřímá.
A reflex tvojích očí radostných
mi dává zapomenout, že je zima,
že na stromech a v duši leží sníh.

K.Toman: Mým snem jsi prošla…


14. června - roku 1196 umřel v Hbě (Chebu) a v klášteře Dogzanském (Doksanském) pochován Jindřich, jiným jménem Břetislav, biskup pražský z rodu knížat českých, syn Jindřicha, jenž byl bratr krále Vratislava.

Kalendář historický národa českého


14. června - roku 1936 se v Táboře narodil český režisér, herec a výtvarník Jan Schmid. Přes 30 let představuje vedoucí osobnost Studia Ypsilon, vedle Semaforu jednoho z nejstarších dosud existujících tzv. autorských divadel. Schmid je i autorem osobitých plakátů a několika knih (Léto bude ve čtvrtek. Deník mého horšího já, 1985; S očima navrch hlavy aneb jak jsem byl hloupej, 1989). Hraje občas i ve filmech a inscenacích jiných režisérů (V. Chytilová: Ovoce stromů rajských jíme, 1969). Některé z jeho zdánlivě nepřenosných divadelních textů našly uplatnění i mimo Studio Ypsilon (Třináct vůní). Schmid se tak zařadil k nejvýraznějším osobnostem novodobého českého divadla.

www.libri.cz


14. června - roku 1936 zemřel v Beaconsfieldu anglický romanopisec, básník, esejista, publicista a překladatel Gilbert Keith Chesterton. Obhajoval tradiční hodnoty a katolictví, kritizoval socialismus a anglo-búrskou válku (1899-1902). V roce 1922 formálně přestoupil do katolické církve. Svými povídkami o detektivu amatérovi, knězi Brownovi, se stal tvůrcem moderní detektivky. Vedle náboženských, sociálních, politických a filosofických úvah byl též autorem literárních studií a životopisů (např. Browninga, Shawa, Dickense, Thackeraye, Chaucera a Akvinského). "V hospodě jsou si všichni rovni." "S úpadkem hospod dochází i k úpadku demokracie." "Velikost národa není dána mocenským vlivem, ale hloubkou jeho kultury a etiky." – Narodil se roku 1874.

www.skolavpohode.cz

G. K. Chesterton:
"Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv; věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic."


15. června - roku 1086 slavné a nejkřesťanštější království české od císaře Jindřicha IV. šťastně založeno a země moravská, kdež prvé bylo slavné království, jménem markrabství k české koruně na věčné časy připojeno. Neboť toho dne v hodinu 19. Vratislav, kníže české 19., pro svou statečnost, věrnost, hrdinské skutky a platné Říši i císaři prokázané služby prvním králem českým učiněn a od Engilberta aneb Tudberta, arcibiskupa a kurfiřta trierského (trevírského) v kostele sv. Víta na hradě korunou zlatou na království české korunován.

Kalendář historický národa českého


15. června - roku 1886 se v Praze narodil český sochař a průmyslový výtvarník Jaroslav Horejc. Horejc patřil k nejvýraznějším představitelům českého novoklasicismu, inspirovaného řeckou archaickou plastikou (Amfitrité, 1913). Jeho snadno rozpoznatelný styl charakterizují značně protažené figury, s malou hlavou, útlými boky a širokými rameny. Jeho spíše dekorativní než monumentální sochařský výraz způsobil, že byl vyhledávaným autorem architektonické plastiky (sochy na záložně v Karlíně, na budově čs. velvyslanectví ve Varšavě, na ředitelství spojů v Pardubicích, na ministerském komplexu pod Emauzy v Praze). Byl autorem Pomníku padlých ve Dvoře Králové (1922), hřbitovní plastiky Jiráskova hrobu v Hronově, několika náhrobků na Vinohradském hřbitově. – Zemřel 3. 1. 1983.

www.libri.cz


16. června - roku 1426 u vsi Předlice, na tom místě kdež slove Na Běhání, v neděli byla svedena bitva mezi Pražany s Zigmundem Korybutem, knížetem litevským, s Tábory, Sirotky a mnohými pány českými a Křižáky při obléhání města Oustí nad Labem. Mnoho znamenitých pánův a hrabat v tom boji padlo a ti pohřbeni byli pod nějakou planou hruškou u cesty, kudy se jde k Teplici, kterážto hruška, jakž rozprávěli, každého roku kvetla, ale žádného ovoce nenesla.

Kalendář historický národa českého


18. června - roku 1936 zemřel ruský realistický spisovatel, dramatik, publicista, literární teoretik a politický činitel Maxim Gorkij, vlastním jménem Alexej Maximovič Peškov. Ve svém díle zobrazil dějiny Ruska od konce 19. století po revoluci, položil základy socialistického realismu. Po dětství prožitém v proletářské chudobě prošel dlouhou řadou zaměstnání, a tak se brzy zapojil do revolučního hnutí. Byl vězněn, v letech 1905 až 1914 žil v italském exilu. Po revoluci (1917) se stal významným organizátorem kulturního života a účastníkem světového mírového hnutí (ostře vystupoval proti vznikajícímu fašismu). – Narodil se 16. 3. 1868.

www.skolavpohode.cz


19. června - roku 1886 se v Kolíně narodil český malíř a grafik Rudolf Kremlička. V raných Kremličkových dílech lze sledovat různorodé vlivy, v transformované podobě i impresionismu. Koncem druhého desetiletí se však jeho styl vykrystalizoval do osobité podoby, charakteristické svou objemovou až sochařskou modelací a zvýšeným zájmem o barvu; jeho způsob malby tak volně souvisí s novoklasicismem. V posledním desetiletí života vznikala Kremličkova nejvýznamnější díla, v nichž je ústředním námětem akt. Vedle toho maloval nadále i krajiny. Zabýval se také monumentálními zakázkami: návrh mozaiky pražského paláce společnosti Fénix na Václavském náměstí (1931). – Zemřel 3. 6. 1932.

www.libri.cz


19. června - roku 1926 se v Praze narodil český lékař a spisovatel Josef Nesvadba. V letech 1950 – 1952 působil dva roky na interním oddělení nemocnice v Teplicích. Věnoval se tu na tehdejší dobu progresívním metodám individuální, a zvláště kolektivní psychoterapje. Jako spisovatel je spolu s Ludvíkem Součkem nejvýznamnějším českým autorem vědeckofantastické literatury, pokračující v linii vytvořené Jakubem Arbesem, K. Čapkem, J. M. Troskou a Janem Weissem. Jeho vrcholné povídky, pocházející vesměs z přelomu 50. a 60. let, se vyznačují intelektuálním nadhledem, originálním nápadem a jasně vedeným příběhem. Mísí se v nich tradiční prvky sci-fi s detektivními motivy i cestopisem (bývá proto přirovnáván ke Grahamu Greenovi).

www.libri.cz


21. června - roku 1816 se narodila anglická spisovatelka, autorka románů Jana Eyrová, Villete a Shirley, Charlotte Brontëová. – Zemřela 31. 3. 1855.

www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy


21. června - roku 1986 v Ženevě zemřel argentinský spisovatel a esejista, který velkou měrou ovlivnil latinsko-americkou literaturu, Jorge Luis Borges. Spolupracoval s avantgardními časopisy, jako ředitel argentinské 'Národní knihovny' se věnoval ediční a literárně-historické práci (mj. dějinami starogermánských literatur). Začínal jako básník evropské avantgardy (v jeho rané tvorbě převládala prostředí předměstí), světového ohlasu dosáhl povídkami a eseji. Proslul vynikající sugestivní metaforikou, hravým důvtipem, dějovou složitostí a fantastickými záhadami. V esejistických dílech se zaměřil na literární a filosofické problémy. V povídkách využil estetické možnosti filosofických koncepcí. V posledním období své tvorby se věnoval zejména poezii. – Narodil se 24. 8. 1899.

www.skolavpohode.cz


22. června - roku 1956 v Praze zemřel český prozaik Václav Řezáč, vlastním jménem Voňavka. Byl autorem knih pro děti a filmových scénářů. Těžištěm jeho tvorby však byly psychologické romány ze 30. a 40. let o temných silách v člověku. Po únoru 1948 se ve svých socialistických románech zaměřil na poválečný politický vývoj, zejména na osidlování pohraničí. – Narodil se 5. 5. 1901.

www.literaturakvalitne.cz


23. června - roku 1986 zemřel v Praze český filmový teoretik, historik, kritik, publicista a pedagog Antonín Martin Brousil. Za svou oddanost poúnorovému režimu se stal v letech 1949-70 rektorem AMU, a zejména v 50. letech svérázným "arbitrem" toho, co je a co není "filmové umění" - samozřejmě v intencích socialistického realismu. Zejména v 60. letech - s přílivem nové vlny českého filmu - jeho vliv slábl, a tak se stal v letech 1960- 66 organizátorem Sympozií mladých kinematografií Afriky, Asie a Latinské Ameriky, kterým bylo snadnější vštěpovat "ideje socialistického realismu". – Narodil se 15. 5. 1907.

www.libri.cz


24. června - roku 1926 zemřel v Dobré Vodě u Březnice český architekt Jan Vejrech. Byl jedním z nejtypičtějších architektů přelomu 19. a 20. století, jenž s Wiehlem a Zeyerem představuje školu nové české renesance. Rekonstruoval radnici v Kolíně a provedl radnice v Kladně i v Pardubicích. – Narodil se roku 1856.

Kalendář historický národa českého


24. června - roku 1976 zemřel v Praze český novinář, dramatik a prozaik Bohuslav Březovský. K jeho stěžejním dílům patří psychologické romány, jejichž hrdinové ztrácejí své dosavadní iluze a jistoty ve víru válečných a poválečných událostí. – Narodil se 25. 11. 1912.

Český biografický slovník XX. století; sv.1


25. června - roku 1926 se v Klagenfurtu narodila rakouská lyrička a prozaička Ingeborg Bachmannová; autorka rozhlasových her a hudebních libret. Členka Skupiny 47. Psala intelektuální, abstraktní reflexivní lyriku s bohatou symbolikou a bizarní obrazností. – Zemřela 17. 10. 1973.

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, sv. 1


25. června - roku 1956 zemřel v Praze český pedagog a spisovatel pro mládež Eduard Štorch. Z jeho bohaté tvorby uveďme jen několik titulů: Čarodějův učedník, U veliké řeky, Osada havranů, Minehava zobrazující mladší dobu kamennou - některé se staly i podkladem úspěšného filmového přepisu s populárním J. Bartoškou v hlavní roli. Dobu bronzovou přibližují mimo jiné prózy V šeru dávných věků, Bronzový poklad, Volání rodu. Době železné se věnují například knihy Zlomený meč či Junáckou stezkou. Štorchova díla z mladšího období už tak úspěšná nejsou (Hrdina Nik, Libuše a Přemysl, Meč proti meči). Velký význam Štorchovy literární činnosti spočívá v tom, že dokázal pomocí napínavého děje dobrodružných příběhů - a často za přispění vynikajících ilustrací Z. Buriana - přiblížit už řadě generací mladých čtenářů dávnou minulost. – Narodil se 10. 4. 1878.

www.libri.cz


26. června - roku 1906 byla ve Le Mans odstartována první automobilová Grand Prix. Závodníci museli ve dvou dnech šestkrát projet okruh dlouhý 103 kilometrů. Vítězem se stal Maďar Ferencz Scisz na voze Renault.

Rok do kapsy


26. června - roku 1926 se v Praze narodil český filosof a literární teoretik Karel Kosík. V počátcích své činnosti byl poznamenán ortodoxním marxismem, v 60. letech patřil k reformnímu intelektuálnímu proudu. V 90. letech kriticky analyzuje duchovní a mravní stav české postkomunistické společnosti; své úvahy a postřehy shrnuje v sugestivních esejích. – Zemřel 21. 2. 2003.

Český biografický slovník XX. století, sv.2


27. června - roku 1946 se v Praze narodil český sochař a malíř Jiří Sozanský. Jeho dílo je osobitým projevem figurální malby, počítá s realitou lidského těla. Částečně byl ovlivněn a-painting 50. let, jeho výraz je však vypjatě expresívní se sarkastickým podtextem (Suterén, 1978; Sprcha, 1980-81, cyklus Dny a roky mojí matky, 1981-82). Pořádal environmenty spolu s Ivanem Bukovským (Terezín, 1980), Janem Novákem a dalšími (akce Most, 1981-82).

www.libri.cz


28. června - roku 1906 se v Praze narodil český teoretik a historik filmu a fotografie, kritik, publicista a diplomat Lubomír Linhart. Podílel se na založení oboru umělecké fotografie na FAMU, založil a vedl oddělení filmové vědy a kritiky na FF UK. – Zemřel 10. 6. 1980.

Český biografický slovník XX. století; sv.2


29. června - se v Liberci roku 1846 narodil odborový pracovník Josef Schiller. Značnou dobu působil i na Teplicku, kde se stal jedním z nejznámějších propagátorů a agitátorů dělnického hnutí. Na sklonku století odešel do USA, kde v roce 1897 zemřel na TBC.

www.knihovna-teplice.cz /databáze autorit/


29. června - roku 1996 zemřel Viktor Knapp, byl jeden z nejvýznamnějších českých právníků druhé poloviny 20. století a kontroverzní postava. Jeho autorita byla stejně silná jako kdysi Antonína Randy – právnického Palackého. Kromě řady monografií, učebnic a článků je hlavním autorem středního občanského zákoníku z roku 1950 a velké novely (1991) občanského zákoníku z roku 1964. – Narodil se 18. 12. 1914.

http://cs.wikipedia.org