Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

Květen 2016
2. května - zemřela ve Vídni roku 1476 česká šlechtična Perchta z Rožmberka, asi nejslavnější z našich „bílých paní“, zjevující se na Krumlově, v Telči, Bechyni, Rožmberku, ale především v Jindřichově Hradci, kde je spjata i s tradičním rozdáváním sladké kaše chudým. Už B. Balbín přisoudil úlohu bílé paní právě Perchtě - tak, jak ji můžeme dodnes obdivovat na portrétu v bílých šatech na krumlovském zámku - dceři Oldřicha II., Rožmberka, jejíž strastiplný osud odpovídá romantické legendě. – Narodila se v Krumlově asi roku 1429.

www.libri.cz


2. května - roku 1926 se divákům poprvé představil Hurvínek. Loutku vyřezal Gustav Nosek jako překvapení pro tvůrce Spejbla Josefa Skupu. Hurvínek se tehdy objevil na jevišti úplně nečekaně, pozdravil „Rukulíbám“, zakoulel očima a Spejbl i pan Skupa ho ihned přijali mezi sebe. Své jméno získal ale později, nejdříve mu říkali „Spejblátko“.

Rok do kapsy


2. května - roku 1976 zemřel v Praze český diplomat a politik, spolupracovník E. Beneše, Zdeněk Fierlinger. – Narodil se 11. 7. 1891.

Český biografický slovník XX. století, sv. 1


3. května - roku 1896 se narodil v Karlíně vynikající český letec Zdeněk Lhota. Pilně se věnoval sportovnímu životu. Od automobilu přešel k letadlu a dobyl českému jménu mnoho slávy, získav množství prvních cen. Od roku 1924 byl předsedou svazu českých pilotů a první z Čechů přeletěl kanál La Manche. Stal se obětí letecké katastrofy na letišti Monte Celio u Říma dne 8. října 1926.

Kalendář historický národa českého


3. května - v Bystřanech roku 1956 zemřela výrazná osobnost českého severu, František Cajthaml-Liberté. Od konce 19. století se věnoval žurnalistice, redigoval list Severočeský dělník a angažoval se ve všech významných událostech, které se na severu Čech odehrávaly. – Narodil se 30. 3. 1868.

www.knihovna-teplice.cz (osobnosti)


4. května - roku 1886 se v Přelouči narodil český chirurg, světově významný zakladatel české školy hrudní chirurgie Jiří Diviš. Zabýval se chirurgií plic, srdce a perikardu, neurochirurgií a chirurgií obecnou a válečnou. Roku 1926 publikoval německy a česky Příspěvek k operační léčbě nádorů plicních, v němž popsal resekci plic, kterou provedl pro metastázu nádoru konkrétně pro vřetenobuněčný sarkom. Práci byla přiznána světová priorita v odborné literatuře francouzské, italské a americké. Z publikací zakladatele české hrudní chirurgie, jež vytvořila předpoklad pro rozvoj české kardiochirurgie po 2. světové válce, je v odborné veřejnosti nejvíce ceněna klasická monografie Chirurgické nádory mezihrudní (1954). – Zemřel 2.1959.

www.libri.cz


5. května - v roce 1846 se narodil polský prozaik, dramatik a publicista Henryk Sienkiewicz, vlastním jménem Adam Alexandr Pius. Byl autorem historických a dobrodružných románů, knih pro mládež, sociálně-kritických povídek i cestopisných črt. Popsal boj za polskou nezávislost a pronásledování prvotních křesťanů krutým římským císařem Neronem (37-68). Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1905. – Zemřel 15. 11. 1916.

www.skolavpohode.cz


5. května - roku 1916 v Praze zemřel český sochař Stanislav Sucharda. Vyšel slohově z novorenesance a stal se jednou z nejvýznamnějších a vůdčích osobností českého sochařství období secese na přelomu 19. a 20. století. – Narodil se 12. 11. 1866 v Nové Pace.

www.libri.cz


6. května - roku 1856 se v Příboře na Moravě narodil rakouský lékař (neurolog a psychiatr) židovského původu Sigmund Freud. Vycházel z francouzské psychiatrické školy a od poloviny 90. let se zabýval problematikou neuróz. Stal se zakladatelem významné psychoterapeutické školy - psychoanalýzy, psychoterapeutické metody a psychologické teorie. Po spojení Rakouska s Německem odešel do britského exilu, kde v Londýně 23. 9. 1939 zemřel.

www.skolavpohode.cz


6. května - roku 1906 se v Jilemnici narodil český pedopsychiatr a právník, překladatel a pořadatel Freudových spisů, Otakar Kučera. Mimo jiné se věnoval terapeutické a výcvikové psychoanalýze. – Zemřel 25. 2. 1980.

Český biografický slovník XX. století, sv. 2


7. května - roku 1906 se v bavorském Günzburgu narodil český historik umění a památkář Viktor Kotrba. Vedle praxe i teorie památkové péče se zabýval především českou gotickou a barokní architekturou. Zvláštní badatelskou pozornost věnoval dílu a osobnosti Petra Parléře. – Zemřel 3. 9. 1973.

Český biografický slovník XX. století, sv.2


7. května - roku 1926 se v Praze narodil český matematik Jaroslav Kurzweil, autor více než sta vědeckých prací a dvou monografií. Výrazně se podílí na činnosti Jednoty českých matematiků a fyziků, především v oblasti výuky matematiky na základních a středních školách.

Český biografický slovník XX. století, sv.2


8. května - v roce 1886 ohlásil americký lékárník John Pemberton nový výrobek – sirup Coca-Cola. Z léku pro povzbuzení se stal nejoblíbenější osvěžující nápoj 20. století.

Rok do kapsy


8. května - roku 1896 se v Jindřichově Hradci narodil český historik umění a scénický výtvarník Jan Květ. V mládí se Květ umělecké činnosti věnoval i aktivně, provedl řadu scénických úprav (Zemské divadlo v Brně, Slovenské národní divadlo v Bratislavě), ale vytvářel i grafiku. Ve své uměleckohistorické práci se soustředil především na rukopisy a iluminace. Dále se zabýval středověkou architekturou, ale i soudobým uměním. – Zemřel 14. 7. 1965.

www.libri.cz


8. května - roku 1936 se v Praze narodil český dramaturg, teatrolog a překladatel Zdeněk Hedvábný. Od svého prvního angažmá v Ostravě, kam odešel s J. Kačerem a dalšími vrstevníky, dramaturgicky spoluvytvářel generační uměleckou výpověď; jeho vývoj pak trvale ovlivnila spolupráce s A. Radokem.

Český biografický slovník XX. století


9. května - v roce 1816 vznikla nejstarší dochovaná fotografie. Jejím autorem je Francouz Joseph N. Niepce, který v Paříži vytvořil pomocí přístroje camera obscura snímek, na kterém je matně vidět výhled oknem z jeho pracovny.

Rok do kapsy


10. května - roku 1996 zemřel český básník Miroslav Florian. Svou básnickou tvorbou obohatil českou poezii 50. let. V 70. a 80. letech propadala jeho tvorba konformní politické aktualizaci a žánrové drobnokresbě tradičního typu. Trvalou součástí jeho tvorby byly verše pro děti. – Narodil se v roce 1931.

Český biografický slovník XX. století, sv.1

 

Když do stromu se zatnou sekery,
nezasténá. Dříve než se skácí
korunou jenom lehce zatřese,
včas do bezpečí aby vzlétli ptáci.
Však perořízkem jen tak z rozmaru
když trochu bodneš do pevného kmene,
z drobounké rány tiše vytrysknou
  průsvitné slzy v hloubi uzamčené.

M. Florian: Pláč


10. května - roku 1936 zemřel v Praze český architekt, malíř a scénický výtvarník Bedřich Feuerstein. Patrně nejvýznamnější jeho puristickou stavbou v Čechách, a také i jednou z nejdůležitějších našich staveb tohoto stylu, je krematorium v Nymburku (vytvořené společně s Bohumilem Slámou v letech 1921-25) a ze stejné doby pocházející Vojenský zeměpisný ústav v Praze-Bubenči. V letech 1921-26 vytvořil řadu scénografických návrhů. Navrhoval rovněž scény pro film, spolupracoval se švédským baletem; po delší přestávce se ke scénickým návrhům vrátil v roce 1932, kdy tvořil návrhy zejména pro Osvobozené divadlo. Poslední jeho pražskou stavbou před sebevraždou byla úprava parteru paláce Dunaj v Praze (1931). – Narodil se 15. 1. 1892.

www.libri.cz


10. května - roku 1936 zemřel v Praze český dramatik, prozaik a žurnalista Jaroslav Hilbert. Byl představitelem psychologického dramatu, ovlivněného Ibsenem. V hrách ze současnosti i historických tragédiích řeší mravní problémy individua. V poválečném období přešel Gilbertův vyhraněný individualismus v některých dramatech v přímou polemiku s materiálními a sociálními názory. – Narodil se 19. 1. 1871.

Malá československá encyklopedie, sv.2


12. května - v roce 1946 zemřel v Praze český malíř, grafik a ilustrátor Václav Špála. Rané dílo čerpalo z expresionismu, avšak s větším lyrickým nábojem; návštěva Paříže jej přiblížila spíše francouzskému fauvismu, z kterého pozvolna přecházel ke kubismu. Rozhodující funkci měla pro Špálu vždy barva. Definitivně se s kubistickým názorem rozešel kolem roku 1923, kterým začíná "zelené období", v němž maluje především krajiny. Po roce 1927 následovalo nejvíce ceněné "modré období", malba krajin z okolí Písku, Orlických hor a z Českého ráje, s převládajícím modrým tónem, který však není podle fauvistického způsobu konfrontován s červenou, ale je v různých odstínech svébytným prvkem uměleckého projevu. Po roce 1930 se barevná paleta opět uvolnila, i když modrá zůstala dominantní; vedle krajin maloval i zátiší.– Narodil se 24. 8. 1885.

http://www.libri.cz/


13. května - se roku 1906 v Praze narodil český básník, překladatel a diplomat, synovec básníka Viktora Dyka, Viktor Kripner. Od třicátých let 20. století žil v zahraničí. –  Zemřel 22. 4. 1956.

Český biografický slovník XX. století, sv. 2


14. května - roku 1316 se v Praze narodil český a německý král a římský císař z dynastie Lucemburků Karel IV. Je považován za našeho nejvýznamnějšího středověkého panovníka, který dovedl české království k vrcholnému rozkvětu. Narodil se jako nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a při křtu dostal jméno obvyklé v přemyslovském rodě Václav. V roce 1323 ho otec odvezl na francouzský dvůr k vychování. Po sedmiletém pobytu ve Francii a Lucembursku působil Karel jako správce severoitalských držav svého otce. V roce 1333 si část české šlechty vynutila na Janu Lucemburském, aby se Karel vrátil a ujal se vlády v zemi. V Čechách navazoval Karel IV. téměř ve všech oblastech na přemyslovské dědictví. Svým panovnickým úsilím znovu posílil centralizovanou monarchii, když dokázal najít kompromis mezi panovnickou mocí a politickými nároky šlechty. Prvním jeho významným počinem bylo již roku 1344 založení pražského arcibiskupství, o něž marně usilovali už jeho předchůdci. Tím nejen vymanil českou církev z německého područí, ale pozdvihl tím zejména prestiž Prahy jako sídelního města a centra českého království. – Zemřel 29. 11. 1378.

www.libri.cz


15. května - se v roce 1886 narodila americká básnířka Emily Dickinsonová. Její básně nebyly za jejího života téměř publikovány a až do své smrti byla neznámá. Vzápětí se ale stala jednou z nejvýznamnějších amerických básnířek a bývá řazena k největším světovým lyrikům všech dob. A co více – dnes je dokonce považována za spoluzakladatelku moderní, na evropské tvorbě nezávislé americké poezie. – Narodila se 10. 12. 1830.

www.ikoktejl.cz

Louka se dělá vesele:
Pár včel a trochu jetele,
nebo jen jetel a jedna včelka
- a louka je celá,
přidáš-li snění,
a snění stačí,
když včelka není.

E. Dickinsonová


16. května - se roku 1926 ve Zvolenu narodil český historik umění Jaromír Homolka. Zabývá se zejména problematikou geneze a významu krásného slohu, usiluje o komplexní postižení vývojových souvislostí českého středověkého umění.

Český biografický slovník XX. století, sv.1


17. května - roku 1926 se v Praze narodil český literární kritik, prozaik a překladatel Josef Vohryzek. Kromě experimentálních próz ovlivněných moderními směry, spočívá těžiště jeho tvorby v kritice stavějící na uměleckých hodnotách.– Zemřel 28. 8. 1998.

Český biografický slovník XX. století, sv. 3


20. května - roku 1866 vypověděna válka prusko – rakouská, která se pak ukončila mírem pražským ze dne 23. srpna.

Kalendář historický národa českého


20. května - roku 1946 se v Liberci narodil český novinář, prozaik, scénárista a překladatel Pavel Frýbort, vlastním jménem Pavel Hříšný; autor čtenářsky vděčných akčních próz s kriminálními zápletkami a společensko-kritickou tendencí.

Český biografický slovník XX.století, sv.1


21. května - roku 1996 zemřela v Praze česká zpěvačka a herečka Ljuba Hermanová, vlastním jménem Luběnka. Na hereckou dráhu nastoupila jako šestnáctiletá a postupně prošla takřka všemi pražskými hudebními divadly. Do vysokého věku byla aktivně činná a udržovala si obdivuhodnou pohybovou a taneční kondici. – Narodila se 23. 4. 1913.

Český biografický slovník XX. století, sv.l.


23. května - roku 1876 zemřel slovenský národní buditel a básník Janko Kráľ. Byl nejbojovnějším básníkem Štúrovy školy a představitelem slovenského revolučního romantismu, v jehož poezii hlasitě zazněly tóny osobního buřičství a vzpoury proti soudobé společnosti. – Narodil se 24. 4. 1822.

www.libri.cz


23. května - roku 1906 zemřel norský dramatik a básník Henrik Ibsen. Od romantismu postupně přešel přes kritický realismus a symbolismus k naturalismu. Vytvořil pregnantní, hovorové norštině blízkou jazykovou a pevnou stavbu s minimální expozicí a plnou koncentrací na konflikt, v jehož průběhu se teprve odhalují jeho minulé kořeny a charaktery postav. V roce 1864 odjel do Itálie a takřka třicet let žil v zahraničí, zejména v Německu. Zemřel v Kristianii (Oslo). – Narodil se 20. 3. 1828.

www.skolavpohode.cz


24. května - roku 1686 se narodil dánský fyzik Daniel Gabriel Fahrenheit. Značně zdokonalil přístroje na měření výšky a tlaku vzduchu. Byla po něm pojmenována teplotní stupnice, která se dodnes používá v anglosaské oblasti. Bod varu je 212 stupňů Fahrenheita.

Rok do kapsy


26. května - roku 1876 zemřel v Praze český politik a historik František Palacký. Nemnoho osobností v dějinách národů získá přívlastek "otec národa", který plným právem přináleží českému učenci, politikovi, poslanci ústavodárného sněmu let 1848-49, zakladateli novodobého českého dějepisectví - F. Palackému. – Narodil se 14. 6. 1798.

www.libri.cz


28. května - roku 1906 se v Rožmitále pod Třemšínem narodil český herec a pedagog Miloš Nedbal. Byl typickým představitelem realistického, moderního herectví ovlivněného avantgardou. Výrazný herec s civilním, uměřeným a profesionálně odstínovaným projevem si diváky i posluchače rozhlasu získával dokonalou dikcí mužného hlasu. Již od mládí byl pro jeho postavy typický jistý sarkasmus. Měl smysl pro groteskní nadsázku a intelektuální humor. – Zemřel 31. 10. 1982.

www.libri.cz


28. května - roku 1836 zemřel v Paříži český hudební skladatel a pedagog Antonín Rejcha. Jeho opery sice nezískaly širší ohlas, tím více je však Rejcha ceněn jako teoretik a pedagog. Nejpočetnější jsou přitom jeho skladby komorní, zejména dechová kvinteta. Pro orchestr složil dvě symfonie a jednu overturu. Slohově jsou zařazovány na přechod klasicismu k romantismu. - Narodil se 27. 2. 1770

www.libri.cz


29. května - roku 1916 se v Blatné, okr. Strakonice, narodil český akordeonista a hudební skladatel Kamil Běhounek. Jako skladatel patřil k průkopníkům české swingové písně na původní texty Karla Kozla. – Zemřel 9. 12. 1983.

Český biografický slovník XX.stol., sv.1


29. května - roku 1916 zemřel český nakladatel Jan Otto. Přelom 19. a 20. století představoval jakousi zlatou éru českých nakladatelů. Dodnes jsou jména jako Vilímek, Laichter, Topič, Kočí a celá řada dalších skutečnými pojmy. Vzdor jejich nesporným nakladatelským zásluhám je však zastiňuje Jan Otto, který se - v hovorovém jazyce jako Oťák - stal synonymem pro žel dosud nepřekonanou českou univerzální encyklopedii. Jejích 28 dílů (včetně 1 dílu doplňků) vycházelo v Ottově nakladatelství v letech 1888-1909, pracovalo na ní několik stovek odborných spolupracovníků a jen několik redaktorů. – Narodil se 8. 11. 1841.

www.libri.cz


29. května - roku 1946 zemřel v Praze český malíř Augustin Ságner. Byl absolventem AVU a pracoval jako profesor kreslení na duchcovském gymnáziu. Pracoval ve Sdružení výtvarných umělců severočeských a udržoval spojení s řadou našich předních spisovatelů i výtvarných umělců. Vystavoval v řadě měst nejen v severních Čechách, ale i v ostatních krajích. - Narodil se 13. 12. 1891.

databáze regionálních autorit Regionální knihovny Teplice


30. května - roku 1416 byl v Kostnici upálen český filosof, náboženský myslitel a reformátor Jeroným Pražský. Po Husově uvěznění se Jeroným Pražský vypravil do Kostnice s cílem pomoci mu svou výřečností a obhájit čistotu víry v českých zemích. Brzy po svém příchodu na koncil v dubnu 1415 však poznal, že jeho pomoc nebude Husovi příliš platná, neboť císař Zikmund na jeho žádost o Husovo propuštění ze žaláře ani neodpověděl. Začal zároveň tušit, že se sám ocitl ve velkém nebezpečí. Podařilo se mu uprchnout z města, ale byl dostižen, v řetězech doveden nazpět a v květnu uvržen do těžkého žaláře. Byl upálen na stejném místě jako Hus na rýnském břehu necelý rok po jeho popravě. – Narodil se kolem roku 1380.

www.libri.cz


30. května - roku 1866 poprvé byla provedena Smetanova opera Prodaná nevěsta, jejíž úspěch byl největším triumfem života Mistrova. Národní ráz této zpěvohry, komponované na text Karla Sabiny, učinil z Prodané nevěsty nejoblíbenější operu vůbec a vrcholný výraz osobitosti naší hudby.

Kalendář historický národa českého


30. května - roku 1926 se v Chrudimi narodil český lékař-radiolog, čelný představitel české nukleární medicíny Zdeněk Dienstbier. Roku 1990 založil Ligu proti rakovině.

Český biografický slovník XX. století, Sv.l


30. května - roku 1926 se narodil v Ronově nad Doubravou český právník a právní historik Jaromír Kincl. Zabýval se především problematikou římského práva a barbarských zákoníků. – Zemřel 15. 4. 1993.

Český biografický slovník XX. století


31. května - v roce 1956 zemřel v Praze český technik a průkopník letectví Pavel Beneš. V roce 1913 se stal spoluzakladatelem aviatického klubu a v roce 1919 spoluzakladatelem firmy Avia v Praze. Zabýval se konstrukcí letadel, zejména kluzáků. – Narodil se 14. 6. 1894.

Český biografický slovník XX. století